drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s 638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym, Wstrzymanie wykonania aktu, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia, VII SA/Wa 613/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 613/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-25  
Data wpływu
2008-04-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Agnieszka Wilczewska-Rzepecka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Agnieszka Wilczewska-Rzepecka po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. B. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lutego 208r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania postanawia: oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) zasadą postępowania sądowoadministracyjnego jest to, że wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Sąd może jednak na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie decyzji pod warunkiem zaistnienia przesłanek z art. 61 § 3 w/w ustawy. Przesłanką tą jest niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

J. B. złożyła skargę na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] lutego 2008r., którym organ ten uchylił postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego W. wydane w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Pismem z 5 maja 2008r. skarżąca wniosła o wstrzymanie działań egzekucyjnych podejmowanych przez organy nadzoru budowlanego, a następnie pismem z 21 maja 2008r. sprecyzowała wniosek, wskazując, iż wnosi o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu.

Wymaga wyjaśnienia, iż postanowienie, o którego wstrzymanie wykonania skarżąca wnosi z uwagi na swój charakter nie powoduje bezpośrednich skutków, o których mowa w cytowanym przepisie art. 61 § 3 ustawy, wniosek o wstrzymanie jego wykonania nie może więc być uwzględniony. Postanowienie to jest orzeczeniem o charakterze procesowym, w którym organ jedynie uznał, że zawieszenie postępowania było niezasadne, nie wymaga ono wykonania (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 lipca 2006r. I FZ 281/06 Lex Nr 261219). Jednocześnie należy wyjaśnić, iż również wniosek o wstrzymanie działań egzekucyjnych nie może być pozytywnie rozpoznany przez sąd. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się, że sąd administracyjny nie może wstrzymać postępowania egzekucyjnego, a orzeczenia w tym zakresie należą do właściwości organów egzekucyjnych (por. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego: z 29 maja 2008r. I FSK 402/08, z 24 lutego 2005r. OZ 1592/04).

Z powyższych względów na podstawie art. 61 § 3 w/w ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzeczono, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt