drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich, ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, I SA/Ol 235/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-09-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Ol 235/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie

Data orzeczenia
2008-09-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie
Włodzimierz Kędzierski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich, ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II FZ 311/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-24
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.16 par.2, art. 58 par.3, art. 72, art. 220 par. 3;
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Kędzierski po rozpoznaniu w dniu 02 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. Ch. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia "[...]", Nr "[...]" w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych za 2007r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w E., decyzją z dnia "[...]", nr "[...]", utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy w S. J. odmawiającą L.Ch. umorzenia trzech rat zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za 2007r.

L. Ch. na powyższą decyzję wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

Przewodniczący Wydziału określił wpis stały w kwocie 500 zł i wezwanie do uiszczenia tej kwoty – w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi – doręczono L. Ch. 20.06.2008r.

L. Ch. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału wniósł zażalenie, w którym wywiódł, że w sprawie należało pobrać wpis stosunkowy.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 24.07.2008r., II FZ 311/08, oddalił zażalenie.

L. Ch., doręczonym 11.08.2008r. pismem, wezwany został do uiszczenia wpisu w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie doręczone zostało bratowej skarżącego, a zatem zgodnie z przepisem art. 72 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należy uznać je za doręczone skutecznie.

Do dnia 01 września 2008r. skarżący nie uiścił należnego wpisu.

Mając powyższe na względzie Sąd, na postawie art. 16 § 2, art. 58 § 3 i art. 220 § 3 ustawy z 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.1270 ze zm.), odrzucił skargę.Powered by SoftProdukt