drukuj    zapisz    Powrót do listy

6200 Choroby zawodowe, Prawo pomocy, Inspektor Sanitarny, Ustanowiono adwokata, VII SA/Wa 257/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 257/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-21  
Data wpływu
2008-02-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Justyna Wtulich /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6200 Choroby zawodowe
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
Ustanowiono adwokata
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2 w zw. z art. 258 par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy - Justyna Wtulich Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku I. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi I. K. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie : odmowy stwierdzenia choroby zawodowej postanawia : przyznać I. K. prawo pomocy poprzez ustanowienie adwokata z urzędu.

Uzasadnienie

W dniu 5 maja 2008r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął wniosek skarżącej o ustanowienie adwokata z urzędu wraz z dołączonym formularzem wniosku o przyznanie prawa pomocy.

W niniejszej sprawie zważono, co następuje :

Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a. przewidują możliwość przyznania stronom postępowania prawa pomocy. Prawo pomocy może być przyznane stronie w zakresie całkowitym (art. 245 § 2 p.p.s.a) lub częściowym (art. 245 § 3 p.p.s.a.), przy czym jego przyznanie uzależnione jest od spełnienia przez stronę ustawowo przewidzianych przesłanek. Żądanie ustanowienia adwokata z urzędu jest wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym.

Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym następuje gdy osoba wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Przyjętą regułą jest, iż obowiązkiem stron jest ponoszenie kosztów związanych z udziałem w postępowaniu. Przyznanie prawa pomocy jest instytucją wyjątkową, przysługującą jedynie w sytuacjach, gdy poniesienie kosztów przez stronę spowodowałoby u niej uszczerbek w środkach utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Powołany wyżej przepis wskazuje, że inicjatywa dowodowa zmierzająca do wykazania, iż zachodzą przesłanki pozytywne dla uwzględnienia wniosku spoczywa na wnioskującym, zaś rozstrzygnięcie w tej kwestii zależy od tego, co zostanie udowodnione przez stronę.

Z nadesłanego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawczyni samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe i utrzymuje się z emerytury w wysokości 1.260,00 złotych miesięcznie.

Wnioskodawczyni podała, że posiada mieszkanie o powierzchni 34 m -. Innych nieruchomości, zasobów pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych wnioskodawczyni nie posiada.

Wnioskodawczyni dodała, że jest osobą o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, posiadającą II grupę inwalidzką.

Biorąc pod uwagę, sytuację finansową wnioskodawczyni przedstawioną w formularzu uznano, że w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki do przyznania prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata z urzędu. Oceniono, że wnioskodawczyni przy uzyskiwanych miesięcznych dochodach nie jest w stanie samodzielnie ustanowić profesjonalnego pełnomocnika z wyboru bez spowodowania uszczerbku w środkach utrzymania koniecznego dla siebie.

Z powyższych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt