drukuj    zapisz    Powrót do listy

6037 Transport drogowy i przewozy, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, *Odrzucono skargę, III SA/Wr 338/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wr 338/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-06-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Józef Kremis /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6037 Transport drogowy i przewozy
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II GSK 877/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-10
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 221
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Józef Kremis, , , po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi " A" sp. j - M Sz na decyzję S K O w W z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] r. profesjonalny pełnomocnik skarżącej adw. [...] wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na wskazaną wyżej decyzję S K O w W oraz uiścił tytułem wpisu stałego od skargi kwotę [...] zł. (słownie: ... złotych).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W postępowaniu sądowoadministracyjnym stosownie do treści art. 220 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", zasadą jest niepodejmowanie przez Sąd żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata we właściwej formie. Opłatami sądowymi są wpis i opłata kancelaryjna (art. 212, 230, 234, 235 p.p.s.a.), przy czym powinny być one uiszczone przy wniesieniu do Sądu pism, które takiej opłacie podlegają (art. 219 § 1 p.p.s.a).

Obowiązek uiszczania opłat stałych (wpisu stałego i opłaty kancelaryjnej) bez wezwania mają adwokaci i radcowie prawni. Zgodnie bowiem z art. 221 p.p.s.a., pisma przez nich wnoszone, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej. Stosownie zaś do treści § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), w sprawach skarg niewymienionych w ust. 1-5 – a więc w sprawie będącej przedmiotem skargi - wpis stały wynosi 200 zł.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy, stwierdzić zatem należy, że w rozpatrywanej sprawie ze skargi na d S K O w W z dnia [..] r., Nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym, winien zostać uiszczony (bez wezwania) wpis stały w wysokości [...] zł.

Podczas gdy z akt sprawy bezspornie wynika, iż adw. [...] wnosząc w imieniu skarżącej skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, uiścił wpis stały w nieprawidłowej kwocie opiewającej na [...] zł, zamiast w kwocie [...] zł.

Z tych względów i na podstawie art. 221 p.p.s.a Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt