drukuj    zapisz    Powrót do listy

6111 Podatek akcyzowy, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Celnej, Umorzono postępowanie sądowe, I SA/Kr 843/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 843/07 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-04-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-07-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Anna Znamiec
Stanisław Grzeszek
Urszula Zięba /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie sądowe
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 54 par. 3, art. 161 par. 1 pkt 3, art. 201 par. 1, art. 205 par. 2, art. 209
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Sygn. akt I SA/Kr 843/07 | | POSTANOWIENIE Dnia 24 kwietnia 2008r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Urszula Zięba (spr), Sędziowie: WSA Anna Znamiec, WSA Stanisław Grzeszek, Protokolant: Małgorzata Celińska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2008r., sprawy ze skargi W. N. - Przedsiębiorstwo [...] w K., na decyzję Dyrektora Izby Celnej, z dnia [...] Nr [...], w przedmiocie podatku akcyzowego za maj 2006r., - postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowe; II. zasądzić od Dyrektora Izby Celnej na rzecz strony skarżącej koszty postępowania w kwocie 3 058,00 zł (trzy tysiące pięćdziesiąt osiem złotych 00/100).

Uzasadnienie

We wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skardze podatnik W. N. działający pod firmą Przedsiębiorstwo "N O" zaskarżył decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [..]. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...]. nr [...], którą określono podatnikowi zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiąc maj 2006 r. w kwocie 21 920 zł.

W dniu [...] kwietnia 2008 r. do Sądu wpłynęła decyzja Dyrektora Izby Celnej z dnia [...]. nr [...] wydana na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej powoływanej jako "p.p.s.a."), w której uwzględniono skargę podatnika w całości, a w konsekwencji uchylono w całości zaskarżoną przez niego decyzję oraz decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...] nr [...] i umorzono postępowanie w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe z przyczyn innych niż wskazane w pkt 1 i 2 tego paragrafu. Jedną z okoliczności uzasadniających umorzenie postępowania sądowego na podstawie powołanego przepisu jest uwzględnienie skargi przez organ na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a. Decyzja wydana w tzw. trybie autokontroli stanowi o usunięciu przedmiotu sporu między stronami postępowania poprzez wyeliminowanie zaskarżonego aktu z obrotu prawnego.

W rozpoznawanej sprawie organ podatkowy orzekł o uchyleniu zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...]. nr [...], czym uczynił zadość żądaniu skargi. Wydana decyzja stanowi nowe rozstrzygnięcie w sprawie administracyjnej i zawiera pouczenie o możliwości jej zaskarżenia do sądu. Tym samym należało uznać, że prowadzenie postępowania przed tutejszym Sądem w sprawie kontroli legalności, decyzji Dyrektora Izby Celnej z dnia [...]. nr [...] stało się bezprzedmiotowe.

W tych warunkach, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 54 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w pkt 1 sentencji.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 201 § 1, art. 205 § 2 i art. 209 cytowanej ustawy. Na koszty postępowania w niniejszej sprawie złożyły się zaś wpis sądowy od skargi w kwocie 658 zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika skarżącego ustalone zgodnie z przepisem § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. nr 163, poz. 1349 ze zm.)Powered by SoftProdukt