drukuj    zapisz    Powrót do listy

6139 Inne o symbolu podstawowym 613, Odrzucenie skargi, Inspektor Sanitarny, Odrzucono skargę, II SA/Bk 154/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-04-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 154/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-04-17  
Data wpływu
2008-02-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Grażyna Gryglaszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par.1 pkt 3, art. 220 par.3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska, po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. T., H. H., Z. T. na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] grudnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia p o s t a n a w i a: odrzucić skargę W. T. i Z. T.

Uzasadnienie

W. T., H. H. i Z. T. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] utrzymujące w mocy postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku garażowego na inwentarski bezściółkowy na działkach o nr geod. [...]/[...] i [...]/[...] w obrębie wsi D., gmina Ł.

Zarządzeniami z dnia 21 lutego 2008 r. Przewodniczący Wydziału wezwał skarżących do usunięcia braków formalnych skargi przez nadesłanie ośmiu egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych oraz do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł,

w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwań, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpisy zarządzeń i wezwań zostały doręczone skarżącym w dniu 27 marca 2008 r. (zwrotne potwierdzenia odbioru z podpisem – k. 29, 30, 31).

W wyznaczonym przez Sąd terminie jedynie pani H. H. uiściła wpis sądowy od skargi w kwocie 100 zł oraz uzupełniła braki formalne skargi (przedkładając osiem odpisów skargi). Pozostali skarżący: W. T. i Z. T., mimo doręczenia im zarządzenia i wezwania w tej kwestii wraz z pouczeniem o skutkach ich niewykonania, nie usunęli braków formalnych skargi oraz nie uiścili wpisu sądowego od wniesionej skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 roku – Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd jest zobowiązany do odrzucenia skargi w przypadku nie uzupełnienia jej braków formalnych w wyznaczonym terminie. W myśl natomiast art. 220 § 1 i 3 cytowanej ustawy, sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Do dnia dzisiejszego skarżący W. T. i Z. T. nie usunęli braków formalnych skargi, nie uiścili też żądanego wpisu sądowego. Ponadto nie wskazali na żadne okoliczności uniemożliwiające im wykonanie tychże czynności.

Z tych też względów Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił odrzucić skargę W. T. i Z. T.Powered by SoftProdukt