drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Umorzenie postępowania, Izba Skarbowa, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a., FSK 1265/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

FSK 1265/04 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2005-03-03 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-05-19
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Grzegorz Borkowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane
I SA/Wr 2425/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-02-25
Skarżony organ
Izba Skarbowa
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 60, art. 161 par. 1 pkt 1, art. 193
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Grzegorz Borkowski, , , po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale II Izby Finansowej skargi kasacyjnej Józefa J. i Lidii S.-J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu administracyjnego w Opolu z dnia 25 lutego 2004 r., sygn. akt I SA/Wr 2425/01 w sprawie ze skargi Józefa J. i Lidii S.-J. na decyzję Izby Skarbowej w O. z dnia 2 lipca 2001 r. (...) w przedmiocie określenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r., zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę p o s t a n a w i a 1. umorzyć postępowanie kasacyjne; 2. zwrócić stronie połowę uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej w kwocie 162 zł (sto sześćdziesiąt dwa złote).

Uzasadnienie

Pismem z dnia 14 grudnia 2004 r. Józef J. i Lidia S.-J., działając przez swojego pełnomocnika, cofnęli skargę kasacyjną z dnia 13 kwietnia 2004 r., wniesioną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 25 lutego 2004 r., I SA/Wr 2425/01, w sprawie ze skargi Józefa J. i Lidii S.-J. w przedmiocie określenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r., zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 w związku z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./, skarżący może cofnąć skargę. Sąd jest związany żądaniem strony, jeżeli stwierdzi jego dopuszczalność tj., jeżeli cofnięcie skargi nie zmierza do obejścia prawa lub nie spowodowałoby utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W rozpatrywanej sprawie Sąd nie stwierdził, aby istniały przesłanki negatywne, określone w powołanym wyżej przepisie prawa.

Z tych też względów na podstawie art. 161 par. 1 pkt 1 w związku z art. 193 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

O zwrocie połowy uiszczonego wpisu orzeczono na podstawie art. 232 par. 1 pkt 2 cytowanej ustawy.Powered by SoftProdukt