drukuj    zapisz    Powrót do listy

6114 Podatek od spadków i darowizn, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Umorzono postępowanie sądowe, I SA/Kr 618/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 618/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-06-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Ewa Długosz-Ślusarczyk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6114 Podatek od spadków i darowizn
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie sądowe
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 3 oraz par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Sygnatura akt I SA/Kr 618/08 P O S T A N O W I E N I E Dnia 26 czerwca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Długosz - Ślusarczyk po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania p o s t a n a w i a : umorzyć postępowanie sądowe .

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] kwietnia 2008 roku Dyrektor Izby Skarbowej poinformował Sąd o uwzględnieniu skargi Z. M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] Nr [...] w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2002.153.1270 z póź. zm.) – zwanej dalej ppsa.

Zgodnie zaś z art. 54 § 3 ppsa organ, którego działanie zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości, uwzględnić skargę aż do rozpoczęcia rozprawy. Natomiast na podstawie art. 161 § 1 pkt. 3 oraz § 2 powołanego aktu prawnego Sąd umarza postępowanie, gdy stało się bezprzedmiotowe, co może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Skoro więc we wskazanym wyżej piśmie (i przed dniem rozprawy) Dyrektor Izby Skarbowej (czyli organ uprawniony) orzekł zgodnie z żądaniem skarżącego, oczywistym jest, iż dalsze prowadzenie niniejszej sprawy stało się bezprzedmiotowe.

Tym samym, na podstawie wyżej powołanych przepisów orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt