drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Wstrzymanie wykonania aktu, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wstrzymano wykonanie zaskarżonego orzeczenia, II SA/Gl 291/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gl 291/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-04-03  
Data wpływu
2008-03-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Włodzimierz Kubik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Wstrzymano wykonanie zaskarżonego orzeczenia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3 i par. 5
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie: Przewodniczący sędzia WSA Włodzimierz Kubik po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. S. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego w kwestii wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia p o s t a n a w i a wstrzymać wykonanie zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. utrzymał w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. znak: [...] z dnia [...] r., którym nałożono na E. S. karę w wysokości [...] zł z tytułu nielegalnego użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Z. przy ul. [...] (działka nr [...]).

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skarżąca zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia. W jego uzasadnieniu podniosła przede wszystkim, iż jego wykonanie naraziłoby ją na szkodę, bowiem nałożona kara jest znacznej wysokości, skarżąca jest natomiast osobą bezrobotną. Na potwierdzenie powyższego przedłożyła stosowny dokument.

W odpowiedzi na skargę organ nie ustosunkował się do wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.),

zwanej dalej p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże w myśl art. 61 § 3 powołanej ustawy sąd, na wniosek skarżącego, może wydać

postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody

lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba, że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności stanowi zatem w świetle powyższej regulacji, odstępstwo od zasady wyrażonej w art. 61 § 1 p.p.s.a. i dotyczy jedynie okoliczności faktycznych o charakterze wyjątkowym.

W ocenie Sądu w niniejszej sprawie spełnione zostały ustawowe przesłanki wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia. Zdaniem Sądu skarżąca uprawdopodobniła, iż wykonanie zaskarżonego postanowienia stwarzałoby niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody w jej majątku, powodując trudne do odwrócenia skutki. Należy przy tym mieć na względzie zarówno wysokość nałożonej kary ([...] zł), jak i trudną sytuację finansową skarżącej. Z dokumentów nadesłanych przez skarżącą wynika bowiem, że nie jest ona w stanie dobrowolnie uiścić kwestionowanej należności, natomiast ewentualna egzekucja administracyjna mogłaby wyrządzić jej znaczną szkodę. Skarżąca jest bowiem osobą bezrobotną z prawem do zasiłku. Zdaniem Sądu nałożona kara może w istocie spowodować trudne do odwrócenia skutki, gdyż jej uiszczenie będzie wymagało przedsięwzięcia określonych kroków dla zdobycia środków pieniężnych na ten cel. Istnieje przy tym realna obawa, że wpłynie to negatywnie na sytuację materialną skarżącej. Wstrzymanie wykonania tego aktu jest zatem uzasadnione.

Mając na względzie powyższe Sąd, działając na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt