drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, w tym podatek rolny, podatek leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, *Odrzucono skargę, I SA/Wr 932/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-10-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 932/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2004-10-04 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-06-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Andrzej Szczerbiński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości, w tym podatek rolny, podatek leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA – Andrzej Szczerbiński po rozpoznaniu w dniu 4 października 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. i M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia [...] Nr [...] oraz na decyzje Burmistrza Miasta i Gminy L. z dnia [...] Nr [...] oraz [...] Nr [...],[...] w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za 2003 r. oraz 2004 r. za lokale użytkowe położone w C. Ś. ul. R. [...] i R. [...]. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W rozpoznawanej sprawie w dniu [...] Skarżący złożyli skargę. W dniu [...] doręczono Skarżącym wezwanie do uzupełnienia braków skargi przez wskazanie numeru i daty zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności będącej przedmiotem skargi. W piśmie z dnia [...] Skarżący sprecyzowali, iż skarga dotyczy wyżej oznaczonych decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. i Burmistrza Miasta i Gminy w L. w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za 2003 r. oraz 2004 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 53 § 1 skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Termin do wniesienia skargi jest terminem zawitym, co oznacza iż jego przekroczenie powoduje odrzucenie skargi art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej u.p.s.a.

W rozpoznawanej sprawie zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] , utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy w L. z dnia [...] Nr [...] - – doręczono Skarżącym w dniu [...] wraz z pouczeniem o terminie do wniesienia skargi. Termin do wniesienia skargi rozpoczął swój bieg w dniu [...] i upływał w dniu [...] . Skarga została złożona w Urzędzie Pocztowym [...] w dniu [...] . czyli już po upływie wskazanego powyżej terminu i jako- spóźniona – podlega odrzuceniu.

Z kolei podstawową zasadą – zawartą w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - jest zasada zachowania autokontroli działania organu administracji oraz pierwszeństwo postępowania administracyjnego w stosunku do sądowego, tj. konieczność wyczerpania środków zaskarżania, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie (art. 52 § 1 u.p.s.a.). W sytuacji, kiedy przewidziane są prawem środki weryfikacji decyzji, strona zobowiązana jest z nich skorzystać przed wniesieniem skargi do Sądu, bowiem nie skorzystanie z tego środka weryfikacji rozstrzygnięcia musi skutkować niedopuszczalnością skargi. W niniejszej sprawie kwestionowane przez Skarżących decyzje Burmistrza Miasta i Gminy w L. Nr [...],[...],[...] -pomimo prawidłowego pouczenia -nie zostały zaskarżone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a zatem nie wyczerpano wszelkich sposobów załatwienia sprawy na forum administracji. Strona skarżąca była zobowiązana –jeśli kwestionowała powyższe decyzje - wnieść odwołanie do organu II instancji (Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G.), przed wniesieniem Skargi do Sądu. Wniesienie skargi do sądu, na którą z powodu nie wyczerpania toku instancji skarga nie przysługuje, skutkuje odrzuceniem skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3.

Mając powyższe na względzie na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i 6 oraz § 3 w zw. z art. 53 § 1 i art. 52 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało orzec jak w sentencji.Powered by SoftProdukt