drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, *Odrzucono skargę, I SA/Wr 1081/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-01-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1081/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2006-01-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-07-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Jadwiga Danuta Mróz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Danuta Mróz po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia wpłaty w kwocie [...]zł na poczet zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości z tytułu I raty za 2003 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...]r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wezwał skarżącą H. K. do uzupełnienia braków formalnych skargi przez uiszczenie w terminie siedmiu dni wpisu sądowego w kwocie 100 zł. Jednocześnie Sąd pouczył skarżącą, że wpis nie uiszczony w tym terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Pismem z dnia [...]r. skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do uiszczenia wymaganego wpisu, uzasadniając niemożność uiszczenia go w terminie swoją chorobą.

Postanowieniem z dnia [...]r. Sąd odmówił skarżącej przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Na powyższe postanowienie skarżąca pismem z dnia [...]r. wniosła zażalenie. Dnia [...]r. strona wniosła o zwolnienie od wymaganego wpisu od zażalenia.

Ustosunkowując się do powyższego wniosku o przyznanie prawa pomocy, referendarz sądowy zarządzeniem z dnia [...]r. pozostawił go bez rozpoznania ze względu na nie złożenie wniosku na wymaganym formularzu.

Pomimo wezwania do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia [...] r. odmawiające skarżącej przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego, skarżąca nie uiściła go w terminie, w związku z czym postanowieniem z dnia [...]. Sąd odrzucił powyższe zażalenie.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia [...]r. zostało doręczone dorosłemu domownikowi – mężowi skarżącej M. K. dnia [...]r. (zwrotne potwierdzenie odbioru Urzędu Pocztowego "W. [...]") wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia od niego zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Mimo pouczenia zażalenie nie zostało wniesione a skarżąca nie uiściła do dnia dzisiejszego wpisu od skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z regulacją art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpatrywanej sprawie skarżącą wezwano pismem z dnia [...]do usunięcia braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu w kwocie 100 zł w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pouczając o skutkach nieuiszczenia wpisu w terminie. Powyższe wezwanie zostało skutecznie doręczone skarżącej w dniu [...]r. (zwrotne potwierdzenie odbioru Urzędu Pocztowego "W. [...]).

Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu (który upływał w dniu [...].) został wstrzymany wnioskiem skarżącej o przywrócenia terminu do wniesienia wpisu. W związku z odmową przywrócenia powyższego terminu postanowieniem z dnia [...]r. i wszczęciem przez stronę postępowania zażaleniowego, termin do wniesienia wpisu od skargi był w dalszym ciągu wstrzymany.

Ostatecznie Sąd odrzucił zażalenie dnia [...]r. Strona skarżąca nie skorzystała w terminie 7 dni ze środka odwoławczego jaki przysługiwał jej na powyższe postanowienie ani nie uiściła do chwili obecnej należnego wpisu sądowego od skargi, co z przyczyn procesowych uniemożliwiło nadanie sprawie biegu oczekiwanego przez skarżącą.

Z tych względów na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd skargę odrzucił.Powered by SoftProdukt