drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, Odrzucenie zażalenia, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono zażalenie, III SA/Wa 472/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 472/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-26  
Data wpływu
2008-03-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Sokołowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
II FZ 448/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-24
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 194 par.4, art. 175 par. 2, art. 175 par.3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Sokołowska po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia J. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia [...] czerwca 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 472/08 odrzucające skargę kasacyjną J. W. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia [...] maja 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 472/08 w sprawie ze skargi J. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lutego 2004 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości za 2003 r. postanawia: -odrzucić zażalenie -

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną wniesioną przez J. W. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia [...] maja 2008 r. odrzucającego skargę o wznowienie postępowania sądowego strony na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. dnia [...] lutego 2004 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości za 2003 r.

W dniu 1 sierpnia 2008 r. Skarżący złożył osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zażalenie na postanowienie odrzucające skargę kasacyjną. Zażalenie powyższe zostało sporządzone i podpisane osobiście przez Skarżacego .

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 4 zd. pierwsze oraz art. 175 § 2 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej P.p.s.a. - zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego, chyba, że sporządza je sędzia, prokurator, notariusz, albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący przedstawicielem lub pełnomocnikiem strony, a także doradca podatkowy w sprawach obowiązków podatkowych. O powyższym wymogu strona skarżąca została pouczona w piśmie przewodnim z dnia 3 lipca 2008 r. doręczonym Skarżacemu wraz z odpisem postanowienia odrzucającego skargę kasacyjną.

Z uwagi na to, że przedmiotowe zażalenie nie zostało sporządzone przez żadną z osób wymienionych w przepisach art. 194 § 4 oraz art. 175 § 2-3 P.p.s.a., fakt ten czyni zażalenie niedopuszczalnym.

Zgodnie natomiast z art. 197 § 2 w zw. z art. 178 P.p.s.a. Sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 197 § 2 w zw. z art. 178 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt