drukuj    zapisz    Powrót do listy

6330 Status  bezrobotnego, Przywrócenie terminu, Wojewoda, Przywrócono termin, III SA/Gd 188/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-06-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gd 188/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-06-05  
Data wpływu
2008-05-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Alina Dominiak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6330 Status  bezrobotnego
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Przywrócono termin
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 par.1, art.87 par.2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 5 czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alina Dominiak, , , po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. F. na decyzję Wojewody [...] z dnia 31 marca 2008 r. nr [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku dla bezrobotnych postanawia przywrócić skarżącemu K. F. termin do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Uzasadnienie

W dniu 23 maja 2008 r. doręczono skierowane do skarżącego K. F. wezwanie do uzupełnienia w terminie 7 dni braków skargi - przez jej podpisanie lub nadesłanie podpisanego jej odpisu. Wezwanie odebrała matka skarżącego. Skarżący nie uzupełnił w zakreślonym terminie braków skargi.

W dniu 3 czerwca 2008 r. skarżący wniósł o przywrócenie terminu do "podpisania skargi" wskazując, że wezwanie odebrała jego matka wieczorem i zapomniała go o tym powiadomić , a on sam , nie wiedząc o tym wyjechał w niedzielę w pięciodniową podróż służbową. Gdy po powrocie otrzymał pismo okazało się, że minął termin do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Jednocześnie skarżący uzupełnił brak formalny skargi przez podpisanie pisma.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) stanowi, że jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu powinny być uprawdopodobnione, nie zaś udowodnione ( art. 87 § 2 ustawy).

W ocenie Sądu skarżący uprawdopodobnił, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy. Faktycznie wezwanie do uzupełnienia braków skargi podpisała matka skarżącego, a wyjaśnienia skarżącego dotyczące przyczyn uchybienia są prawdopodobne i wskazują na brak winy skarżącego w nie dokonaniu czynności w terminie.

W tym stanie sprawy, uznając wniosek za uzasadniony, Sąd na podstawie art. 86 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt