drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, , Izba Skarbowa, Przyznano prawo pomocy w całości, I SA/Łd 76/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-03-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 76/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-03-06  
Data wpływu
2008-01-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Leszek Foryś /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Skarżony organ
Izba Skarbowa
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w całości
Sentencja

Dnia 6 marca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Referendarz sądowy Leszek Foryś po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosków P. Z. i B. Z. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi P. Z. i B. Z. – następców prawnych zmarłej S. Z. na decyzję Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia podatku dochodowego za 1993 rok p o s t a n a w i a: przyznać P. Z. i B. Z. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie skarżących od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie

I SA/Łd 76/08

Uzasadnienie

P.Z. i B.Z., następcy prawni zmarłej S.Z., zwrócili się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o zwolnienie ich od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] w przedmiocie ustalenia podatku dochodowego za 1993 rok.

Ze złożonego na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej, zawierającym również oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, iż P.Z. prowadzi gospodarstwo domowe wraz z żoną A.Z. i 8-letnią córką M.Z. P.Z. wykazał dochód w kwocie 908,57 zł (aktualnie przebywa na zwolnieniu lekarskim), A.Z. prowadzi zaś działalność gospodarczą, z której wykazała dochód 1000 zł miesięcznie. Jedynym majątkiem rodziny jest nieruchomość rolna o powierzchni 4500 m². W uzasadnieniu wniosku skarżący podał, iż długi czas trwania sprawy powoduje, że nie jest w stanie i nie może samodzielnie zrozumieć istoty sprawy. Niskie dochody nie pozwalają z kolei na ustanowienie pełnomocnika z wyboru. Dodał, że jest inwalidą III grupy, bez prawa do świadczeń rentowych. Skarżący oświadczył również, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym i doradca podatkowym.

Z kolei z formularza złożonego przez B.Z., a także z dodatkowego wyjaśnienia złożonego w piśmie z dnia 18 lutego 2008 r., wynika, że prowadzi gospodarstwo domowe z żoną M.Z. Skarżący otrzymuje emeryturę w wysokości 1184,61 zł oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 153,19 zł, M.Z. zaś emeryturę w wysokości 844,98 zł. Jedynym wykazanym majątkiem skarżącego jest 62-metrowe mieszkanie spółdzielcze własnościowe. W uzasadnieniu wniosku skarżący podał, iż długi czas trwania sprawy powoduje, że nie jest w stanie i nie może samodzielnie zrozumieć istoty sprawy. Niskie dochody nie pozwalają z kolei na ustanowienie pełnomocnika z wyboru. Dodał, że jest inwalidą I grupy ze znacznym stopniem niepełnosprawności i w związku z tym ponosi znaczne koszty leczenia rehabilitacyjnego oraz ogólnego. Skarżący oświadczył również, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym i doradca podatkowym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Z treści przepisów art. 243 § 1, art. 244 § 1, art. 245, art. 246 oraz art. 252 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wynika, iż osobie fizycznej może być przyznane na jej wniosek prawo pomocy w zakresie całkowitym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania pomocy prawnej.

W tej sytuacji Sąd uznał, iż wniosek skarżących zasługuje na uwzględnienie. Zarówno P.Z., jak i B.Z., nie są bowiem w stanie ponieść kosztów postępowania. Nie stać ich również na wynajęcie profesjonalnego pełnomocnika. Niskie dochody oraz brak praktycznie jakiegokolwiek majątku uzasadniają, zdaniem Sądu, przyznanie skarżącym prawa pomocy w zakresie całkowitym, poprzez zwolnienie ich od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

LFPowered by SoftProdukt