drukuj    zapisz    Powrót do listy

6200 Choroby zawodowe, Odrzucenie skargi, Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Odrzucono skargę, IV SA/Gl 481/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Gl 481/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-08-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Edyta Żarkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6200 Choroby zawodowe
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3 w zw. z art. 58 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA Edyta Żarkiewicz po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi [...] Spółki A na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

[...] Spółka A wniosła skargę na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K., z dnia [...] Nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B., z dnia [...] stwierdzającą [...] u J. G.

Pismem z [...] skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez wykazanie umocowania do działania w jej imieniu osób, przez które skarga została podpisana, tj. J. Z. i K. M.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, przedłożone zostały odpisy dwóch pełnomocnictw, udzielonych wyżej wymienionym przez prezesa zarządu i członka zarządu skarżącej spółki w dniu [...] i [...]. Obydwa odpisy pełnomocnictw zawierały stempel potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez adwokata Z. O.

Następnie pismem z dnia [...] doręczonym w dniu [...] pełnomocnik skarżącej został wezwany do usunięcia braku formalnego skargi - w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania – poprzez złożenie oryginału pełnomocnictw z dnia [...] i [...] lub ich wierzytelnych odpisów oraz wykazanie, iż członkowie zarządu, którzy udzielili pełnomocnictw procesowych J. Z. i K. M. byli w dniu jego udzielenia umocowani do działania w imieniu skarżącej spółki, pod rygorem odrzucenia skargi.

W związku z tym wezwaniem, w piśmie z dnia [...] ponownie zostały przedłożone odpisy pełnomocnictw udzielonych J. Z. i K. M., zawierające stempel potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez adwokata Z. O. Ponadto dołączono odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dnia [...], wskazujący w dziale 2 dane prezesa zarządu i członka zarządu skarżącej spółki oraz sposób reprezentacji podmiotu poprzez współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje;

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej w skrócie P.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Podkreślić należało, że zgodnie z art. 57 § 1 P.p.s.a. - obok warunków szczególnych wymienionych w tym przepisie – skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym.

Natomiast przepis art. 46 § 1 pkt 4 P.p.s.a. stanowi, że każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Ponadto według art. 46 § 3 P.p.s.a. do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.

Zgodnie zaś z art. 37 § 1 P.p.s.a., pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy i rzecznik patentowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa.

W rozpoznawanej sprawie, w związku z wezwaniem do usunięcia braku formalnego skargi poprzez złożenie oryginału pełnomocnictw lub ich wierzytelnych odpisów, w piśmie [...] ponownie zostały przedłożone odpisy pełnomocnictw udzielonych J. Z. i K. M., zawierające stempel potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez adwokata Z. O.

Stwierdzić zatem należało, że nie zostały uzupełnione w terminie braki formalne skargi, gdyż nie przedłożono; ani oryginału pełnomocnictw, ani też ich wierzytelnych odpisów. Potwierdzenie przez adwokata zgodności z oryginałem odpisów pełnomocnictw, które zostały udzielone innym osobom, nie spełnia bowiem warunku określonego w przepisie art. 37 § 1 P.p.s.a., według którego adwokat może sam uwierzytelnić wyłącznie odpis udzielonego mu pełnomocnictwa, nie zaś pełnomocnictwa udzielonego innym osobom.

Wobec powyższego, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a. w związku z art. 58 § 3 P.p.s.a. skargę należało odrzucić, postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym.Powered by SoftProdukt