drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dyrektor Izby Skarbowej, Uchylono zaskarżone postanowienie, I SA/Ke 798/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-04-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Ke 798/05 - Wyrok WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2006-04-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-12-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Dorota Pędziwilk-Moskal /sprawozdawca/
Grażyna Jarmasz
Maria Grabowska /przewodniczący/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Uchylono zaskarżone postanowienie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.135, art.145 par.1 pkt 1a, art.161 par.1 pkt 1, art.200
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2005 nr 8 poz 60 art.76
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - tekst jedn.
Sentencja

Sygnatura akt: I SA/Ke 798/05 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Grabowska, Sędziowie: Sędzia NSA Grażyna Jarmasz, Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal (spr.), Protokolant: Krzysztof Czarnecki, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25.04.2006 r. ze skargi G. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 rok na poczet zaległości w tym podatku za rok 2002 oraz na tytuł wykonawczy Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] nr [...] 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu pierwszej instancji; 2. umarza postępowanie sądowe wywołane skargą w zakresie tytułu wykonawczego; 3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz strony skarżącej 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] znak [...] po rozpatrzeniu zażalenia G. S. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w dniu [...] znak : [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty z dnia 22.06.2005 roku w kwocie [...] zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2004 (według PIT-37) na poczet zaległości w tym podatku za rok 2002, w podziale na: należność główną [...] zł oraz odsetki [...] zł.

W uzasadnieniu podał, że w dniu [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał decyzję znak : [...], w której określił G. S. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002r. w kwocie [...] zł . Po rozpatrzeniu odwołania na tę decyzję wniesionego do Dyrektora Izby Skarbowej, wydana została przez organ odwoławczy w dniu [...] decyzja znak : [...] utrzymująca w mocy decyzję organu pierwszej instancji. Podatniczka zaskarżyła powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie i złożyła jednocześnie wniosek o wstrzymanie

jej wykonania.

Postanowieniem z dnia 20. 10.2004r. sygn. akt I SA/Kr 1143/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji jako nieuzasadniony. Wymienione postanowienie Sądu wpłynęło w dniu 27.12.2004r. do Urzędu Skarbowego. Podatniczka poleceniem przelewu z dnia 19.04.2004 roku dokonała wpłaty w kwocie [...] zł tytułem decyzji znak : [...], w której określono zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002r. Termin płatności tego zobowiązania zgodnie z art. 45 ust 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych minął 30.04.2003r. Uwzględniając zaliczki potrącone przez płatnika w kwocie [...] zł oraz nadpłatę zwróconą Podatniczce z zeznania rocznego w dniu 24.04.2003r. w wysokości [...] zł, w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002r. powstała zaległość w kwocie [...] zł . W związku z tym uiszczoną w dniu 19.04.2004r. wpłatę w kwocie [...] zł postanowieniem z dnia [...] Nr [...] Naczelnika Urzędu Skarbowego zaliczono na poczet tej zaległości w podziale na należność główną [...] zł oraz odsetki [...] zł. Po uwzględnieniu powyższej operacji na koncie Podatniczki pozostała do uregulowania zaległość w kwocie [...] zł plus odsetki za zwłokę. W złożonej przez G. S. korekcie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu PIT-37 za 2004 rok, wraz z pismem z dnia 22.06.2005r. w sprawie dokonanych zmian, wykazana została nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie [...] zł. W związku z powyższym kwotę nadpłaty z korekty zeznania PIT -37 za 2004r. zarachowano z dniem 22.06.2005r. na istniejącą zaległość Podatniczki w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002r. w podziale na należność główną kwotę [...] zł oraz na odsetki [...] zł. W przedmiocie tego zarachowania Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał w dniu [...]. postanowienie znak: [...].

Organ wskazał również, że podstawę prawną wydania postanowienia stanowi przepis art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym nadpłaty podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę. Natomiast biorąc pod uwagę wskazany przez Podatniczkę fakt toczącego się postępowania sądowego dotyczącego spornej kwoty [...] zł, wynikającej z decyzji stwierdził, że wobec braku postanowień o wstrzymaniu wykonania decyzji, z której wynika przedmiotowa zaległość, fakt toczącego się postępowania sądowego, którego przedmiotem jest ta zaległość, nie wpływa na możliwość i sposób dokonanego zarachowania. Ponadto zauważono, że Podatniczka błędnie przytacza sporną kwotę [...]zł. Sporna kwota faktycznie wynosi [...] zł.

Skargę na powyższe postanowienie jak również na tytuł wykonawczy Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] nr [...] wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego G. S. zarzucając, brak podstaw prawnych do wydania zaskarżonego postanowienia.

W uzasadnieniu skargi podniosła, że wyrokiem z dnia 24 października 2005r. sygn. akt. I SA/Ke 180/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002r.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Pełnomocnik organu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2006r. przedłożył decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uchylenia w całości decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego znak [...] z [...] w sprawie określenia skarżącej zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002r. i umorzenia postępowania w sprawie.

Na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2006r. skarżąca cofnęła skargę w części dotyczącej tytułu wykonawczego Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] nr [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych /Dz. U. Nr.153 poz.1269/ sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem. Tak więc wyeliminować z obrotu prawnego można decyzję / postanowienie/ jedynie wówczas, gdy narusza ono prawo materialne lub procesowe i to w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy bądź stanowi naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego /art.145 § 1 pkt 1) ustawy z 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm./.

W niniejszej sprawie skarga na uwzględnienie zasługuje z powodu naruszenia przez organ podatkowy przepisów prawa materialnego.

Wyrokiem z dnia 24 października 2005r. sygn. akt. I SA/Ke 180/ 05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z [...] nr [...] w przedmiocie określenia G. S. zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002r.

Zaskarżone postanowienie wydane w dniu [...] nie uwzględniło okoliczności prawnej, iż mocą w/w wyroku wyeliminowana została z obrotu prawnego decyzja, która legła u podstaw przedmiotowego postanowienia w zakresie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002r.

Skoro zatem decyzja w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

za 2002r. została uchylona, brak podstaw do zastosowania w sprawie art. 76 Ord. pod., zgodnie z którym nadpłaty podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami. W konsekwencji powyższego brak było podstaw do wydania zaskarżonego postanowienia jak i poprzedzającego go postanowienia organu I instancji.

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sad Administracyjny w Kielcach na podstawie art.145§ 1 pkt. 1 lit. a w związku z art. 135 ustawy z 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153, poz.1270 ze zm.), orzekł jak w pkt. 1 sentencji.

O umorzeniu postępowania sądowego wywołanego skargą w zakresie tytułu wykonawczego Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] nr [...], orzeczono w pkt. 2 sentencji w oparciu o art. 161§ 1 pkt. 1 ustawy z 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.), wobec faktu, iż skarżąca na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2006r. cofnęła skargę w części dotyczącej w/w tytułu wykonawczego.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 200 w/w ustawy.Powered by SoftProdukt