drukuj    zapisz    Powrót do listy

6111 Podatek akcyzowy, , Dyrektor Izby Celnej, Przyznano prawo pomocy w części poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, I SA/Łd 78/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-03-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 78/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-03-06  
Data wpływu
2008-01-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Leszek Foryś /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6111 Podatek akcyzowy
Sygn. powiązane
I GSK 835/09 - Wyrok NSA z 2010-05-31
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w części poprzez zwolnienie od kosztów sądowych
Sentencja

Dnia 6 marca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Referendarz sądowy Leszek Foryś po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku W. B. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2003 roku p o s t a n a w i a: przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

I SA/Łd 78/08

Uzasadnienie

W.B. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o zwolnienie go od kosztów sądowych, w sprawie z jego skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2003 roku.

Ze złożonego na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej, zawierającym również oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, iż skarżący prowadzi gospodarstwo domowe wraz z żoną E.B. oraz z synami: 18-letnim P.B. i 16-letnim Ł.B. Na dochód rodziny składa się renta skarżącego w wysokości 945 zł oraz dochód z działalności gospodarczej w wysokości około 2000 zł miesięcznie. Z zeznania rocznego złożonego za 2006 r. wspólnie z małżonką wynika, iż E.B. nie osiągnęła w 2006 r. żadnego dochodu. Dochód skarżącego wyniósł za ten rok 39 915,31 zł, z czego na rentę przypadło 3 813,03 zł, na działalność gospodarczą 28 951,18 zł (przychód wyniósł 2 438 896,68 przy kosztach jego uzyskania 2 409 945,50 zł), zaś na inne źródła - 7 151,10 zł. Skarżącemu przysługuje służebność 100-metrowego mieszkania, gdzie przebywa z rodziną. W uzasadnieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący podniósł, że nie posiada środków na pokrycie kosztów sądowych. Wskazał, że w związku z prowadzonym od 2007 r. postępowaniem egzekucyjnym, organ egzekucyjny dokonał zajęcia jego całego majątku (skarżący dołączył do wniosku szereg zawiadomień Dyrektora Izby Celnej w Ł. o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność pieniężną). W dniu 28 czerwca 2007 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. wydał decyzję określającą wnioskodawcy zobowiązanie z tytułu akcyzy na lata 2002, 2003 i 2004. Łączne zadłużenie skarżącego z tego tytułu wynosi 1 197 336 zł (skarżący złożył na potwierdzenie tego szereg tytułów wykonawczych wystawionych przez Dyrektora Izby Celnej w Ł.) i z każdym dniem kwota zadłużenia zwiększa się o odsetki od zaległości podatkowych. W wyniku czynności egzekucyjnych i wystawionych tytułów wykonawczych zajęte zostały wszystkie rachunki bankowe skarżącego (przestawił wyciągi) oraz zabezpieczono jego cały majątek rzeczowy. Prowadzona jest obecnie egzekucja ustalonych zaległości podatkowych. Powyższe czynności organów podatkowych spowodowały, że skarżący nie może regulować jakichkolwiek płatności. W powyższej sytuacji uiszczenie opłaty sądowej (wpis sądowy wynosi 5 667 zł) jest niemożliwe. Wnioskodawca nie ma możliwości spieniężyć majątku trwałego (jest zajęty przez organ podatkowy), a jakiekolwiek wypłaty z rachunku bankowego byłyby w tej sytuacji przestępstwem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Z treści przepisów art. 243 § 1, art. 244 § 1, art. 245, art. 246 oraz art. 252 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wynika, iż osobie fizycznej może być przyznane na jej wniosek prawo pomocy w zakresie częściowym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania pomocy prawnej.

W tej sytuacji Sąd uznał, iż wniosek skarżącego zasługuje na uwzględnienie. W.B. nie jest bowiem w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Sytuacja ekonomiczna firmy skarżącego, po podjęciu przez organy skarbowe czynności egzekucyjnych, zajęciu majątku i zablokowaniu środków na rachunkach bankowych, przy wysokości wpisu od skargi (5667 zł), pozwala, zdaniem Sądu, na przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie częściowym, poprzez zwolnienie go od kosztów sądowych.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzeczono jak w postanowieniu.

LFPowered by SoftProdukt