drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Prawo pomocy, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zwolniono od kosztów sądowych, II SA/Po 448/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 448/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-08-28  
Data wpływu
2008-05-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Edyta Podrazik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2, art. 260
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

II SA/Po 448/08 P O S T A N O W I E N I E Dnia 28 sierpnia 2008r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Podrazik po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P z dnia (...) nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego p o s t a n a w i a przyznać skarżącej prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych /-/ E.Podrazik

Uzasadnienie

II SA/Po 448/08

UZASADNIENIE

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, na opisaną powyżej decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P., skarżąca D. S. wniosła o przyznanie prawa pomocy i zwolnienie jej od kosztów sądowych.

Oświadczenie o stanie rodzinnym i dochodach skarżącej wskazało, że wraz z córką J. utrzymuje się z emerytury i renty rodzinnej. Wnioskodawczyni oświadczyła, że córka J. i wnuczka J. są współwłaścicielkami działki o powierzchni 2.400 m², na której posadowiony jest budynek mieszkalny zamieszkiwany przez wnioskodawczynię, znajduje się tam też stodoła o powierzchni 55 m2. Wnioskodawczyni oświadczyła, że działka o powierzchni 2.000 m2 stanowi grunt rolny. Dochody wnioskodawczyni stanowi otrzymywana przez nią emerytura w wysokości (...) zł brutto miesięcznie ((...) zł netto) oraz renta rodzinna córki J. w wysokości (...) zł brutto miesięcznie ((...) zł netto). Nadto wnioskodawczyni oświadczyła, że nie uzyskuje dodatkowych dochodów, córka jest uczennicą Liceum Ogólnokształcącego w G. i również nie pracuje.

W wykonaniu wezwania Sądu wnioskodawczyni wskazała, że jedynymi dochodami rodziny są wymienione świadczenia z ubezpieczenia społecznego w łącznej wysokości (...) zł netto miesięcznie. Na potwierdzenie powyższej okoliczności skarżąca załączyła swoje zeznania podatkowe PIT za lata 2006 i 2007. Oświadczyła, że nie prowadzi gospodarstwa rolnego, a właścicielkami nieruchomości są po połowie córka i wnuczka. Wnioskodawczyni posiada jedynie prawo dożywotniego zamieszkiwania na tej nieruchomości. W dalszej części oświadczyła, że dom w którym mieszka wraz z córką wykonany jest z gliny i wymaga kapitalnego remontu, nie posiada kanalizacji i ogrzewania (skarżąca zimą korzysta z elektrycznego grzejnika olejowego). Równocześnie wnioskodawczyni przedłożyła wyciągi ze swojego rachunku bankowego prowadzonego przez (...) w B. za okres od stycznia do czerwca 2008 r., z których wynika, że dysponuje odnawialnym kredytem w koncie do kwoty (...) zł. Wnioskodawczyni stale korzysta z tego kredytu, jej comiesięczne salda są ujemne, z tego tytułu płaci około (...) zł odsetek miesięcznie oraz około (...) zł miesięcznie za prowadzenie konta. Ponadto D. S. oświadczyła, że zaciągnęła kredyt na materiały budowlane na okres od października 2007 r. do marca 2009 r. z miesięczną ratą w wysokości około (...) zł. Na potwierdzenie powyższej okoliczności załączyła kopię umowy kredytowej i dowody wpłaty kolejnych rat. W dalszej części uzupełnienia oświadczenia o stanie majątkowym i finansowym wnioskodawczyni opisała wydatki, jakie ponosi w związku z bieżącym utrzymaniem rodziny. Wskazała, że współwłaścicielki przedmiotowej nieruchomości są małoletnie, więc wnioskodawczyni uiszcza podatek od nieruchomości, który za rok 2008 wynosi kwotę (...) zł. Skarżąca nie posiada telefonu stacjonarnego, dysponuje więc telefonem komórkowym, co generuje wydatek w wysokości około (...) zł miesięcznie (wnioskodawczyni przedłożyła kopię umowy z operatorem). Opłata za wodę z wodociągu gminnego w oparciu o załączone kopie rachunków wyniosła w okresie od września 2007 r. do czerwca 2008 r. kwotę (...) zł. Następnie wnioskodawczyni przedłożyła kopie rachunków za energię elektryczną, z których wynika, że w okresie od października 2007 r. do grudnia 2007 r. zapłaciła (...) zł, od grudnia 2007 r. do lutego 2008 r. – (...) zł, od lutego 2008 r. do kwietnia 2008 r. – (...) zł, od kwietnia 2008 r. do czerwca 2008 r. – (...) zł. Koszt biletów miesięcznych za dojazd córki do szkoły wynosi obecnie (...) zł miesięcznie. Wnioskodawczyni wskazała, że na coroczne szczepienia zwierząt domowych, które posiada wydała (...) zł. Wnioskodawczyni oszacowała koszty bieżącego utrzymania na łączną kwotę (...) zł miesięcznie, co po odjęciu od uzyskiwanych dochodów rodziny daje jej kwotę około (...) zł na żywność, odzież, środki higieniczne, podręczniki i pomoce szkolne. Oświadczyła, że nie kupuje leków, używek, remonty domu wykonuje sama. Wnioskodawczyni oświadczyła, że zwrot nadpłaconego w 2007 r. podatku dochodowego w kwocie (...) zł przeznaczyła na aparat ortodontyczny dla córki oraz na opłacenie wizyt u stomatologa i ortodonty. Dodała także, że nie posiada lodówki, telewizora, pralki, kuchni i łazienki, a jedynie WC. Dysponuje jedynie podstawowymi meblami. Oświadczyła, że nie posiada także żadnych oszczędności.

Postanowieniem z dnia (...) referendarz sądowy zwolnił skarżącą od kosztów sądowych, wskakując, że sytuacja majątkowa i finansowa oraz rodzinna przedstawiona przez skarżącą, poparta załączonymi dokumentami, wskazuje, iż należy ona do grona osób spełniających przesłanki przyznania prawa pomocy.

Od powyższego postanowienia sprzeciw wniósł uczestnik postępowania A. K. Podał, że według niego skarżąca przedłożyła do sądu niekompletną dokumentację swojego stanu majątkowego lub też nie ujawniła ona swoich źródeł dochodu. Do sprzeciwu dołączył on ksero decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. z dnia (...), umarzające jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne postępowania w sprawie legalności robót remontowo – budowlanych prowadzonych na nieruchomości skarżącej. Z treści postanowienia wynikało, że D. S. wykonała w budynku inwentarsko – składowym roboty budowlane polegające na adaptacji powyższych pomieszczeń na potrzeby pracowni artystycznej poprzez postawienie ścianek działowych, wymianę okien oraz przebudowę instalacji wewnętrznej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), postanowienie, przeciwko któremu wniesiono sprzeciw, traci moc, a sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez sąd, na posiedzeniu niejawnym. Wniesiony przez uczestnika postępowania sprzeciw skutkował więc utratą mocy postanowienia referendarza z dnia (...) i koniecznością ponownego rozpoznania wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy przez Sąd.

Skarżąca wnosiła o przyznania jej prawa pomocy w zakresie częściowym, poprzez zwolnienie jej od kosztów sądowych. Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym następuje, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego siebie i rodziny. Rozpatrując wniosek o udzielenie prawa pomocy Sąd bada sytuację majątkową wnioskodawcy, możliwość poniesienia przez niego kosztów postępowania, w oparciu o przedstawione przez niego dokumenty. Postanowienie o udzieleniu bądź odmowie przyznania prawa pomocy jest wydawane w oparciu o rzeczywiste, udokumentowane dochody i wydatki wnioskodawcy, nie zaś o domniemane dochody.

Zgromadzone w powyższej sprawie dokumenty wskazują, że przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie skarżącej od kosztów sądowych jest w pełni uzasadnione. Nie ma żadnych wątpliwości, że sytuacja majątkowa i finansowa oraz rodzinna przedstawiona przez skarżącą, poparta załączonymi dokumentami, wskazuje, iż należy ona do grona osób spełniających przesłanki przyznania prawa pomocy. Okoliczność podniesiona przez A. K. jakoby skarżąca nie miała środków na dokonanie remontu budynku inwentarsko – składowym nie znajdują uzasadniania, bowiem wskazać należy, że w skarżąca oświadczyła, że zaciągnęła kredyt na materiały budowlane na okres od października 2007 r. do marca 2009 r. z miesięczną ratą w wysokości koło (...), na potwierdzenie czego załączyła kopię umowy kredytowej i dowody wpłaty kolejnych rat.

Również zarzut jakoby skarżąca osiągała wyższe dochody niż wykazane, nie może zostać uznany za trafny. Sąd podejmując decyzję o przyznaniu prawa pomocy zobligowany jest do podjęcia decyzji w oparciu o złożone dokumenty, nie zaś domniemane, przez inne strony postępowania, dochody wnioskodawczyni.

Mając powyższe na względzie Sąd na podstawie art. 260 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak na wstępie.

/-/ E.PodrazikPowered by SoftProdukt