drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, , Dyrektor Izby Skarbowej, Przyznano prawo pomocy w części poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, I SA/Łd 391/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-05-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 391/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-05-05  
Data wpływu
2008-03-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Leszek Foryś /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w części poprzez zwolnienie od kosztów sądowych
Sentencja

Dnia 5 maja 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Referendarz sądowy Leszek Foryś po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku E. E. i S. E. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 rok p o s t a n a w i a: przyznać skarżącym prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

I SA/Łd 391/08

Uzasadnienie

E. i S. E. zwrócili się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o zwolnienie ich od kosztów sądowych, w sprawie z ich skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r.

Ze złożonego na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej, zawierającym również oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i dochodach oraz z dodatkowych dokumentów złożonych na wezwanie Sądu wynika, iż skarżący prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Na dochód rodziny składa się emerytura E.E. w wysokości 1146,42 zł brutto. S.E. jest wspólnikiem spółki jawnej, która w 2007 r. przyniosła stratę w wysokości ponad 60 000 zł. Ze złożonych zaświadczeń z urzędu skarbowego wynika, iż S.E. osiągnął w 2007 r. dochód brutto z działalności gospodarczej (PIT36L) w wysokości 15 049,17 zł (niepomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne, które wyniosły 6696,37 zł), zaś w roku 2006 dochód ten wyniósł 11 488,49 zł (składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 1606,50 zł). Do tego w 2006 r. S.E. osiągnął dodatkowy dochód (PIT-37) w wysokości 51 731,95 zł. Skarżący nie wykazali żadnego majątku. W uzasadnieniu wniosku podali, że organy skarbowe wydały trzy decyzje określające im zobowiązanie podatkowe za lata 2002-2004 na łączną kwotę ok. 1 100 000 zł. Z tego powodu łączna kwota wpisów sądowych w tych trzech sprawach przekroczy 11 000 zł, której to kwoty nie są w stanie uregulować. Ponadto S.E. choruje na serce i depresję, co oznacza dodatkowe koszty utrzymania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Z treści przepisów art. 243 § 1, art. 244 § 1, art. 245, art. 246 oraz art. 252 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wynika, iż osobie fizycznej może być przyznane na jej wniosek prawo pomocy w zakresie częściowym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania pomocy prawnej.

W tej sytuacji Sąd uznał, iż wniosek skarżących zasługuje na uwzględnienie. Nie są bowiem w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie. Sytuacja finansowa skarżących pozwala, zdaniem Sądu, na przyznanie im prawa pomocy w zakresie częściowym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Tym bardziej, że oprócz kosztów w sprawie niniejszej (w tym wpisu sądowego od skargi w wysokości 4585 zł) skarżący złożyli skargi na decyzje w sprawie zobowiązań podatkowych za lata 2003 i 2004 (sygn. akt I SA/Łd 391/08 i 392/08), w których wpisy od skarg wynoszą odpowiednio 5914 zł i 1884 zł.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzeczono jak w postanowieniu.

LF



Powered by SoftProdukt