drukuj    zapisz    Powrót do listy

6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę, Odrzucenie skargi, Wojewoda, Odrzucono skargę, II SA/Kr 397/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 397/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-06-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Aldona Gąsecka-Duda /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

sygn. akt II SA/Kr 397/08 Kraków, dnia 25 czerwca 2008 roku POSTANOWIENIE Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Aldona Gąsecka- Duda po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. B. na postanowienie Wojewody z dnia [...] roku, znak [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 214 § 1 ustawy z dnia 30.08.2002r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,poz. 1270 z późn. zm. - oznaczana dalej jako p.p.s.a.), do uiszczania kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, zaś w myśl art. 220 § 1 zdanie pierwsze i drugie p.p.s.a. - sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata; w tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, przy czym w sytuacji nieopłacenia skargi § 3 art. 220 p.p.s.a. przewiduje jako skutek powyższego jej odrzucenie. Siedmiodniowy termin określony w art. 220 §1 p.p.s.a. dla wykonania obowiązku opłacenia skargi jest terminem ustawowym, którego niezachowanie powoduje w myśl art. 85 p.p.s.a. bezskuteczność dokonanej po terminie czynności, co także prowadzi do odrzucenia skargi.

Postępowanie sądowoadministracyjne w niniejszej sprawie zostało wszczęte na skutek skargi M. B. na postanowienie Wojewody z dnia [...] roku, znak [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania.

Zgodnie z zarządzeniem z dnia [...] maja 2008 roku skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100,00zł. - w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie o uiszczenie wpisu z pouczeniami zostały doręczone skarżącej w dniu 12 maja 2008 roku, przy czym do dnia 18 czerwca 2008 roku żądana kwota nie wpłynęła na konto Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny biorąc za podstawę art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt