drukuj    zapisz    Powrót do listy

6551, Prawo pomocy, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Zwolniono od kosztów sądowych, I SA/Bk 170/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-06-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Bk 170/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-06-25  
Data wpływu
2008-05-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Jacek Pruszyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6551
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II GSK 1047/08 - Wyrok NSA z 2009-09-23
Skarżony organ
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 par. 2, art. 246 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący asesor WSA Jacek Pruszyński (spr.), po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. P. K. w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi J. P. K. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia [...] marca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej p o s t a n a w i a przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie

J. P. K. wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. We wniosku podał, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną J. K. oraz czworgiem dzieci. Osoby pozostające ze skarżącym we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają na jego utrzymaniu, przy czym jedynym źródłem jego dochodów jest gospodarstwo rolne. Ze względu na zły stan zdrowia skarżący nie jest w stanie uprawiać wszystkich gruntów rolnych i dochody uzyskiwane z tego tytułu wynoszą ok. 400-450 zł. Najstarsza córka skarżącego E. poszukuje pracy, skarżący ponosi koszty związane z dojazdem dzieci do szkoły – ok. 100 zł miesięcznie, a także koszty zakupu książek, ubrań i wyżywienia dzieci w wysokości ok. 200 zł na jedno dziecko. J. P. K. w kwietniu i w maju bieżącego roku przebywał w szpitalu z powodu [...], również J. K. jest osobą schorowaną - co wiąże się z koniecznością zakupu leków. Skarżący opłaca składki

na ubezpieczenie społeczne, podatek rolny i leśny, opłaty za wodę, gaz, telefon, jest także obciążony spłatą kredytów zaciągniętych na potrzeby prowadzonego gospodarstwa rolnego - miesięczne raty wynoszą 202,57 zł. Na majątek skarżącego składa się dom o pow. ok. [...] m², nieruchomość rolna o pow. ok. [...] ha, a także stary traktor i maszyny rolnicze. Nie posiada on oszczędności ani ruchomości, nadających się do spieniężenia.

W odpowiedzi na wezwanie tut. Sądu skarżący wyjaśnił, iż nie osiąga żadnych dochodów ze sprzedaży mleka, hoduje tylko jedną krowę i uzyskiwane mleko przeznacza na własne potrzeby. Skarżący nie posiada też inwentarza żywego poza jednym prosięciem. W poprzednim roku otrzymał dopłatę w kwocie ok. 9.000 zł. Miesięczne wydatki na utrzymanie skarżącego i jego rodziny wynoszą ok. 1.500-2.000 zł, składają się na nie: kwartalne składki KRUS – ok. 500 zł, oraz ponoszone comiesięcznie koszty: energii – ok. 100 zł, wody – ok. 200 zł, dojazdy dzieci do szkół – ok. 150-200 zł, leki – ok. 200-300 zł, obiady dla córki w szkole – 30-50 zł, a także wyżywienie i pozostałe opłaty eksploatacyjne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do regulacji z art. 245 § 2 w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym (w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

oraz ustanowienia pełnomocnika) - gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Analiza wniosku o przyznanie prawa pomocy złożonego przez J. P. K. w ocenie Sądu pozwala na stwierdzenie, że znajduje się on

w sytuacji, w której nie może poczynić oszczędności z przeznaczeniem na koszty sądowe, a każdy dodatkowy wydatek stanowiłby znaczny uszczerbek w utrzymaniu jego i jego najbliższej rodziny. Jedynym źródłem utrzymania J. P. K. i jego rodziny są dochody uzyskiwane przez skarżącego z prowadzonego gospodarstwa rolnego w wysokości ok. 400-450 zł miesięcznie, zgodnie z oświadczeniem skarżący otrzymał także w poprzednim roku dopłaty do produkcji rolnej w wysokości ok. 9.000 zł. Biorąc pod uwagę konieczność ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem sześcioosobowej rodziny, w tym kosztów leczenia oraz wydatków dotyczących prowadzonego gospodarstwa, wyszczególnionych przez skarżącego we wniosku oraz w dodatkowym oświadczeniu należy stwierdzić, że skarżący nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania w niniejszej sprawie. Na majątek strony składa się dom o pow. ok. [...] m², nieruchomość rolna o pow. ok. [...] ha oraz maszyny rolnicze, skarżący nie posiada natomiast oszczędności ani ruchomości nadających się do spieniężenia.

W związku z tym, stosując przepisy art. 245 § 2 oraz art. 246 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt