drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Celnej,  , III SA/Wa 1186/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 1186/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Alojzy Skrodzki /przewodniczący/
Aneta Trochim-Tuchorska /sprawozdawca/
Małgorzata Długosz-Szyjko
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 1 i par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alojzy Skrodzki, Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Długosz-Szyjko, Asesor WSA Aneta Trochim-Tuchorska (sprawozdawca), Protokolant Robert Powojski, po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008 r. na rozprawie sprawy ze skargi "R." sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] marca 2008 r. nr [...] w przedmiocie określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług p o s t a n a w i a 1) umorzyć postępowanie sądowe, 2) zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz "R." sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 179,50 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 50/100) tytułem zwrotu połowy uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 9 kwietnia 2008 r. pełnomocnik "R." sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej "Skarżąca") zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] marca 2008 r. Uiścił przy tym wpis od skargi w kwocie 359 zł.

Dyrektor Izby Celnej w W. w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie.

W dniu 30 lipca 2008 r. Sąd powiadomiony został o wypowiedzeniu pełnomocnictwa procesowego w rozpatrywanej sprawie.

W dniu 14 sierpnia 2008 r. wpłynęło do tut. Sądu pismo z oświadczeniem Skarżącej o cofnięciu powyższej skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej "p.p.s.a.") skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Zgodnie natomiast z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Oceniając dopuszczalność cofnięcia skargi w rozpatrywanej sprawie Sąd uznał, iż nie zmierza ono do obejścia prawa i nie powoduje utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 oraz art. 60 p.p.s.a., Sąd postanowił jak w sentencji. Ponieważ skarga została cofnięta przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana, zgodnie z art. 232 § 1 pkt 2 p.p.s.a. należało zwrócić Skarżącej połowę uiszczonego wpisu.Powered by SoftProdukt