drukuj    zapisz    Powrót do listy

6200 Choroby zawodowe, Przywrócenie terminu, Inspektor Sanitarny, Przywrócono termin do wniesienia skargi kasacyjnej, VII SA/Wa 980/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 980/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-24  
Data wpływu
2007-06-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Leszek Kamiński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6200 Choroby zawodowe
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane
II OSK 1522/08 - Wyrok NSA z 2009-03-03
II OZ 513/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27
Skarżony organ
Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
Przywrócono termin do wniesienia skargi kasacyjnej
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Leszek Kamiński po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. K. na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] marca 2007 r. znak [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 5 września 2007 r. w niniejszej sprawie Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie oddalił skargę B. K. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącej w dniu [...] października 2007 r. W dniu [...] marca 2008 r. do Sądu wpłynęła skarga kasacyjna wraz z wnioskiem skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Wniosek został uzasadniony tym, że termin do wniesienia skargi kasacyjnej biegnie od dnia udzielenia pełnomocnictwa przez skarżącą. W niniejsze sprawie skarżąca odesłała podpisane pełnomocnictwo w dniu [...] marca 2008 r. i zdaniem pełnomocnika dzień [...] marca 2008 r. należ traktować jako datę doręczenia pełnomocnikowi z urzędu wyroku z uzasadnieniem.

W dniu 29 listopada 2007 r. Sąd na mocy postanowienia ustanowił dla skarżącej pełnomocnika z urzędu. Okręgowa Rada Adwokacka pismem z dnia

[...] stycznia 2008 r. wyznaczyła adwokata A. D. do udzielenia pomocy prawnej. W dniu [...] lutego 2008 r., jak wynika z akt sprawy, osoba upoważniona przez adwokata A. D. zapoznała się z aktami sprawy.

Postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2007 r.

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu zażalenia na powyższe postanowienie w dniu 27 maja 2008 r. uchylił je i przekazał sprawę wniosku o przywrócenie terminu do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 i 87 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, Sąd na jej wniosek postanowi przywrócić termin. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Warunkiem skuteczności wniosku o przywrócenie uchybionego terminu jest łączne spełnienie przesłanek ustanowionych w przepisach art. 86 i art. 87 p.p.s.a. uprawdopodobnienie przez stronę braku winy w uchybieniu terminu (art. 86 § 1 i art. 87 § 2), spowodowanie przez uchybienie terminu ujemnych skutków dla strony (art. 86 § 2), dochowanie terminu do wniesienia wniosku (art. 87 § 1) i dopełnienie uchybionej czynności (art. 87 § 4).

Jednocześnie ustawodawca w art. 88 p.p.s.a. postanowił, iż spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu Sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Wnioskiem spóźnionym jest wniosek złożony z uchybieniem terminu wskazanego w art. 87 § 1 p.p.s.a., a więc złożony po upływie siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Zgodnie z art. 170 p.p.s.a. orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie jest związany postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 maja 2008 r. uchylającym postanowienie z dnia 2 kwietnia 2008 r. odrzucające wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skałki kasacyjnej.

W postanowieniu tym Naczelny Sąd Administracyjny wyraził pogląd, zgodnie z którym, termin siedmiu dni do wniesienia wniosku liczy się od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, a nie od czasu dowiedzenia się o tym. W przypadku wyznaczenia pełnomocnika z urzędu do wniesienia skargi kasacyjnej, przyczyna uchybienia terminu do wniesienia kasacji przez takiego pełnomocnika ustaje w dniu, w którym miał on rzeczywistą możliwość wniesienia kasacji, a dnie w dniu dowiedzenia się przez niego o wyznaczeniu go pełnomocnikiem.

Stosownie do art. 37 § 1 p.p.s.a. pełnomocnik - również wyznaczony z urzędu - obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa, to uzyskanie pełnomocnictwa stanowi jeden z warunków możliwości prawidłowego wniesienia wniosku o przywrócenie terminu wraz ze skargą kasacyjną. Ponadto stosownie do art. 244 § 2 tej ustawy, ustanowienie adwokata stanowi dopiero uprawnienie strony do udzielenia mu pełnomocnictwa. Wyznaczenie bowiem pełnomocnika w ramach prawa pomocy, nie jest równoznaczne z udzieleniem mu takiego pełnomocnictwa.

W rozpoznawanej sprawie podpisane przez skarżącą pełnomocnictwo adwokat A. D. uzyskała [...] marca 2008 r. i od tego dnia należy liczyć bieg siedmiodniowego terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej wraz ze skargą kasacyjną. Wniosek wraz ze skargą kasacyjną zostały nadane w Urzędzie Pocztowym przez pełnomocnika skarżącej w dniu [...] marca 2008 r., a więc w terminie o którym mowa w art. 87 § 1 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt