drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, , Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, II SA/Gd 635/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-11-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 635/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2006-11-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-08-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Barbara Skrzycka-Pilch /przewodniczący/
Krzysztof Ziółkowski /sprawozdawca/
Mariola Jaroszewska
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Barbara Skrzycka-Pilch Sędziowie Sędzia WSA Mariola Jaroszewska Sędzia NSA Krzysztof Ziółkowski (spr.) Protokolant Referent Anna Rusajczyk po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2006 r. na rozprawie sprawy ze skargi E. i J. S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 2 czerwca 2005 r., nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektów budowlanych 1. umorzyć postępowanie, 2. zwrócić ze Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku solidarnie na rzecz skarżących E. i J. S. kwotę 250 (dwieście pięćdziesiąt) zł.

Uzasadnienie

UZASADNIENIE.

Skarżący J. S. na rozprawie w dniu 9 listopada 2006r. cofnął skargę.

Uznając czynność tę za dopuszczalną, Sąd postanowił na podstawie art.l61§lpktl

i art.160 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (D.U. 153 poz. 1270). umorzyć postępowanie.Powered by SoftProdukt