drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zawieszono postępowanie., II SA/Łd 280/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-06-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 280/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-06-13  
Data wpływu
2008-04-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Sławomir Wojciechowski /przewodniczący/
Renata Kubot-Szustowska /sprawozdawca/
Czesława Nowak-Kolczyńska
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 125 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski, Sędziowie Sędzia WSA Czesława Nowak-Kolczyńska, Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska (spr.), Protokolant Agnieszka Ratajczyk, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 czerwca 2008 r. sprawy ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie zezwolenia na działanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego p o s t a n a w i a: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Uzasadnienie

II SA/Łd 280/08

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. na podstawie art. 138 §1 pkt 1 w zw. z art. 28, art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2007r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz.U. Nr 127, poz. 880) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych, utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] umarzającą postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania, na wniosek Spółki A. z siedzibą w W., zezwolenia na działanie wielkopowierzchniowego obiektu położonego w Ł. przy ul. A.

W dniu 4 kwietnia 2008r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęła, złożona za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł., skarga Spółki A. na powyższą decyzję.

Wraz ze skargą wpłynęły akta administracyjne sprawy i odpowiedź na skargę, w której Samorządowe Kolegium Odwoławcze podtrzymując dotychczasowe stanowisko wniosło o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 125 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W przywołanym przepisie art. 125 § 1 p.p.s.a. ustawodawca uregulował możliwość fakultatywnego zawieszenia postępowania sądowego w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania, którego wynik stanowił będzie podstawę do rozstrzygnięcia w zawieszonym postępowaniu. Chodzi tutaj o tzw. zagadnienie wstępne tj. sytuację, w której uprzednie rozstrzygniecie określonego zagadnienia może wpływać na wynik postępowania a jednocześnie uzasadnia celowość wstrzymania czynności procesowych podejmowanych w postępowaniu do czasu rozstrzygnięcia takiego zagadnienia. Zagadnienie wstępne jest swego rodzaju przeszkodą do rozpatrzenia sprawy i ostatecznego jej zakończenia, jego rozstrzygnięcie jest niezbędne do sformułowania wypowiedzi czy zakwestionowany akt lub działanie organu administracji są zgodne z prawem.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy przypomnieć należy, iż zaskarżone decyzje wydane zostały w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2007r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Interpretacja przepisów sformułowanych dla potrzeb tego aktu prawnego ma tym samym zasadnicze znaczenie, wpływ na rozstrzygniecie przedmiotowej sprawy. Jednakże w toku analizy przywołanych przepisów Sąd ustalił, iż w związku z szeregiem wątpliwości w zakresie ich konstytucyjności stały się one przedmiotem pytania prawnego skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego przez Rzecznika Praw Obywatelskich. W dniu 18 października 2007r. Rzecznik Praw Obywatelskich złożył wniosek o stwierdzenie niezgodności ustawy z dnia 11 maja 2007r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych z art. 20 i art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. Przedmiotowy wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich zarejestrowany został przez Trybunał Konstytucyjny pod sygnaturą K 46/07 i nie został jeszcze wyznaczony termin jego rozpoznania.

Na marginesie zaznaczyć należy, iż Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych A. również wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności części przepisów ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Wniosek ten została zarejestrowany przez Trybunał Konstytucyjny pod sygnaturą K 60/07 i również nie został jeszcze wyznaczony termin jego rozpoznania.

Reasumując powyższe stwierdzić należy, iż niewątpliwie ocena konstytucyjności wskazanych powyżej przepisów ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia badanej sprawy, w tej sytuacji konieczne jest zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego do czasu zakończenia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zainicjowanej wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Z tych wszystkich względów Sąd na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł o zawieszeniu postępowania sądowego.

A.K.Powered by SoftProdukt