drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Wstrzymanie wykonania aktu, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, VII SA/Wa 900/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 900/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-02  
Data wpływu
2008-06-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Agnieszka Wilczewska-Rzepecka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
II OSK 269/09 - Wyrok NSA z 2010-02-05
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Agnieszka Wilczewska -Rzepecka po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] kwietnia 2008r., znak: [...] w przedmiocie: odmowy uchylenia bądź zmiany decyzji ostatecznej postanawia: oddalić wniosek M. K. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] kwietnia 2008r., znak: [...]

Uzasadnienie

Skarżąca w skardze z dnia 24 maja 2008r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym) złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] kwietnia 2008r. utrzymującej w mocy decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2008r. odmawiającą uchylenia bądź zmiany własnej ostatecznej decyzji z dnia [...] sierpnia 2003r. nakazującej rozbiórkę domku letniskowego wraz z urządzeniami technicznymi na działce nr [...] w m. M..

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu lub czynności, jeśli w wyniku ich wykonania zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Sąd wydając orzeczenie w omawianym przedmiocie powinien swoje rozstrzygnięcie oprzeć zarówno o ocenę wniosku skarżącej, jak i materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy.

Wniosek skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] kwietnia 2008r. do czasu rozpoznania skargi przez Sąd nie zasługuje na uwzględnienie.

Z uwagi na swój formalny charakter i zakres, zaskarżona decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego utrzymująca w mocy decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2008r. odmawiającą uchylenia bądź zmiany własnej ostatecznej decyzji z dnia [...] sierpnia 2003r. nie powoduje bezpośrednich skutków, o których mowa w art. 61 § 3 ww. ustawy. Nie podlega ona ochronie tymczasowej (wstrzymaniu wykonania) albowiem jest aktem, który nie nadaje się do wykonania, nie rodzi żadnych praw, jak też nie nakłada obowiązków na skarżącego. Przedmiotem ochrony tymczasowej jak powszechnie przyjmuje się w orzecznictwie sadowoadministrcyjnym mogą być jedynie takie akty lub czynności, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania. Przez pojęcie wykonania aktu administracyjnego należy rozumieć spowodowanie sposób dobrowolny lub doprowadzenie w trybie egzekucji do takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym w tym akcie. Tym samym nie jest zasadne zastosowanie w niniejszej sprawie środka prawnego w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonego orzeczenia.

W związku z powyższym na podstawie art. 61 § 3 ww. ustawy orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt