drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Wymierzenie grzywny, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Orzeczono o wymierzeniu grzywny za nieprzekazanie akt administracyjnych, II SO/Ol 7/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-09-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SO/Ol 7/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie

Data orzeczenia
2008-09-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie
A.Bogusław Jażdżyk
Marzenna Glabas /przewodniczący/
S. Katarzyna Matczak /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Wymierzenie grzywny
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za nieprzekazanie akt administracyjnych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 54 § 2, art. 55 § 1, art. 154 § 6
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzenna Glabas Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Matczak (spr.) Asesor WSA Bogusław Jażdżyk Protokolant Małgorzata Krajewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 września 2008 r. sprawy z wniosku J. S. w przedmiocie wymierzenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywny z tytułu niewykonania obowiązku przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu skargi J. S. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wykonywania robót budowlanych bez pozwolenia na budowę postanawia wymierzyć Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywnę w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych).

Uzasadnienie

W dniu 28 kwietnia 2008r. J.S. skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wniosek o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego na podstawie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z nieprzekazaniem akt administracyjnych i wniesionej przez niego w dniu 20 marca 2008r. skargi na bezczynność tego organu w wydaniu decyzji administracyjnej.

W odpowiedzi na wniosek o wymierzenie grzywny Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wniósł o niewymierzanie organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wyjaśnił, iż brak przekazania wskazanej skargi do Sądu w przewidzianym prawem terminie nie był działaniem zamierzonym i celowym, lecz wynikał z błędnego potraktowania złożonej skargi jako jej odpisu z uwagi na jej bezpośrednie złożenie do Sądu. Podkreślono, iż J.S. wnosi do organu nadzoru budowlanego wiele skarg, często są to skargi na inne organy administracji publicznej, które przekazywane są Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego tylko do wiadomości, czasem też są to pisma w sprawach toczących się przed innymi organami administracji publicznej. Wobec powyższego organ wniósł o potraktowanie tego uchybienia jako omyłki, która została usunięta poprzez przekazanie wskazanej skargi wraz z aktami administracyjnymi do Sądu .

W piśmie procesowym z dnia 28 maja 2008r. J.S. ponownie wyjaśnił, iż jego skargę organ przekazał z przekroczeniem ustawowego terminu do jej przekazania, zatem wymierzenie organowi grzywny jest nadal uzasadnione.

Postanowieniem Sądu z dnia 3 lipca 2008r. (sygn. akt. II SO/Ol 7/08) J.S. przyznano prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w całości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył co następuje:

Na wstępie zważyć należy, iż zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269) sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem.

Rozpatrywany w tym zakresie wniosek o wymierzenie grzywny organowi zasługuje na uwzględnienie.

Przedmiotem rozpatrywanej przez Sąd sprawy jest wniosek J.S. o wymierzenie organowi grzywny wobec nie zastosowania się do dyspozycji art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, ze zm. zwanej dalej; ustawą ppsa).

Stosownie do art. 54 § 2 ustawy ppsa organ, o którym mowa w § 1 (którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi), przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia.

Z kolei art. 55 § 1 zd. 1 ustawy ppsa stanowi, że w razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6.

Istota wniosku wszczynającego postępowanie w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi z tytułu niewywiązania się z nałożonych ustawowo obowiązków sprowadza się do żądania zastosowania przez sąd określonego środka prawnego mającego na celu zdyscyplinowanie organu do wykonania obowiązku wynikającego z art. 54 § 2 ustawy ppsa. Wymierzenie grzywny następuje w razie ustalenia, że w konkretnej sprawie organ pozostaje bezczynny w przekazaniu skargi zainteresowanego wraz z odpowiedzią na nią oraz aktami sprawy.

Należy także wskazać, iż użycie przez ustawodawcę sformułowania "Sąd (...) może orzec..." oznacza, że Sąd zobligowany jest rozważyć zasadność wniosku z uwzględnieniem przyczyn niewypełnienia przez organ spoczywających na nim obowiązków i czasu trwania tego uchybienia.

Z przekazanych Sądowi materiałów sprawy wynika niezbicie, że w dniu 20 marca 2008r. J.S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, za pośrednictwem organu, skargę na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie nie wydania decyzji na okoliczność wykonywania robót budowlanych na obiekcie "[...]" przez sprawców samowoli budowlanej E. i S. R.

Do dnia złożenia wniosku o ukaranie grzywną Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie przekazał Sądowi skargi J.S. Przekazanie skargi wraz z aktami sprawy nastąpiło w dniu 20 maja 2008r.

W tym stanie sprawy zostały spełnione przesłanki określone w art. 55 § 1 ustawy ppsa. do ukarania grzywną organu w celu jego zdyscyplinowania do wykonania obowiązku określonego w art. 54 § 2 ustawy ppsa. Wbrew stwierdzeniu organu nie można przyjąć, by spełnienie obowiązków nałożonych na organ art. 54 § 2 ustawy ppsa. wprawdzie już po wystąpieniu przez skarżącego z wnioskiem o ukaranie grzywną, ale przed jego rozpoznaniem przez Sąd i instancji - skutkować miało oddaleniem wniosku. Brak jest bowiem podstaw prawnych do przyjęcia, że wypełnienie przez organ po terminie ustawowej powinności czyni postępowanie - wszczęte uprawnionym wnioskiem strony - bezzasadnym (por. postanowienie NSA z dnia 7 sierpnia 2007r. sygn. akt II GZ 101/07, niepublikowany).

Stosownie do art. 154 § 6 ustawy ppsa grzywnę wymierza się w wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów.

W niniejszej sprawie Sąd wymierzył grzywnę w niskiej wysokości 50 zł miarkując stopień zawinienia organu oraz okoliczności z uwagi na wystąpienie których doszło do uchybienia obowiązkowi przekazania w terminie 30 dni skargi wraz z aktami sprawy, jak również czas trwania tego uchybienia.

Nie ulega bowiem wątpliwości, iż uchybienie temu terminowi było nieznaczne, skoro skarga do organu została wniesiona w dniu 20 marca 2008r., zaś organ przekazał ją wraz z aktami sprawy do Sądu w dniu 20 maja 2008r. Przyjęto argumenty Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, iż z uwagi na wielość pism kierowanych do tego organu oraz skarg, w tym na działalność innych organów błędnie potraktowano wniesioną w dniu 20 marca 2008r. przez J.S. skargę na bezczynność tego organu.

W tym stanie rzeczy stwierdzić należy, iż spełnione zostały przesłanki określone w art. 55 § 1 ustawy ppsa do uwzględnienia wniosku skarżącego i wymierzenia organowi grzywny, wobec nie wykonania obowiązku wynikającego z art. 54 § 2 ustawy ppsa.Powered by SoftProdukt