drukuj    zapisz    Powrót do listy

6036 Inne sprawy dotyczące dróg publicznych, Odrzucenie skargi Zawieszenie/podjęcie postępowania, Inne, *Odrzucono skargę, III SAB/Wr 2/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SAB/Wr 2/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-04-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Józef Kremis /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6036 Inne sprawy dotyczące dróg publicznych
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 1, art. 232 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA - Józef Kremis, , , po rozpoznaniu w dniu... . na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T S na bezczynność G W w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg lokalnych miejskich miejskich w miastach województwa wrocławskiego postanawia: I. odrzucić skargę; II. zwrócić skarżącemu kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) stanowiącą równowartość uiszczonego wpisu.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 8 lutego 2008 r. T S wniósł skargę na bezczynność Gminy Wrocław w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg lokalnych miejskich w miastach województwa wrocławskiego. W uzasadnieniu skargi podniósł, że pismem z dnia 12 marca 2007 r. złożył, na podstawie art. 221 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071), do D Z D K we W wniosek o sprawdzenie właściwości zapisu wału przeciwpowodziowego jako drogi publicznej, poczynionego w uchwale nr W R N we Wrocławiu z dnia 28 lutego 1989 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg lokalnych miejskich w miastach województwa w (Dziennik Urzędowy Województwa Wrocławskiego z 1989 r. nr 5, poz. 69).

Nadto wskazał, że wobec niezałatwienia niniejszego wniosku w terminie, pismem dnia 4 września 2007 r. wniósł do S K O zażalenie, które to postanowieniem z dnia r. Nr uznało je za nieuzasadnione i odmówiło wyznaczenia dodatkowego terminu do załatwienia sprawy. Reasumując skarżący podniósł, że należy mu się "załatwienie przedmiotowego wniosku przez organ skarżony".

W odpowiedzi na skargę strona przeciwna wniosła o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Analiza pisma skarżącego z dnia 23 listopada 2007 r. zatytułowanego jako "skarga na bezczynność D Z Di K" w której to skarżący powołując się na przepisy art. 221, 222 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) - zwanej dalej w skrócie k.p.a., wnosi o "załatwienie przez organ skarżony wniosku" o "sprawdzenie właściwości zapisu wału przeciwpowodziowego jako drogi publicznej" pozwala na stwierdzenie, że jest to skarga w trybie wnioskowo - skargowym uregulowanym w dziale VIII k.p.a.

Mając natomiast na względzie przepis art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270), zwanej dalej p.p.s.a. stanowiący, że sądy administracyjne orzekają w sprawach skarg na bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt. 1-4, tj. takich, które mogą zakończyć się wydaniem decyzji administracyjnych, postanowień wydanych w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo które kończą postępowanie lub rozstrzygają je co do istoty, postanowień wydanych w postępowaniu egzekucyjnym, na które służy zażalenie, czy też wydaniem innych aktów lub dokonaniem czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, uznać należy, że w postępowaniu skargowo - wnioskowym, brak jest podstaw prawnych do rozstrzygania skargi skierowanej do D Z D K we W w formach przewidzianych we wspomnianym wyżej przepisie.

Stosownie bowiem do art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 192, poz.138) w mieście na prawach powiatu jakim jest W, zarządcą wszystkich dróg publicznych, jest P W, który wykonuje swoje obowiązki przy pomocy utworzonej przez R M W jednostki organizacyjnej w postaci Z D i K we W. Stosownie natomiast do treści art. 20 tej ustawy D Z D i K we W wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych, tj: w przypadkach odnoszących się do wydania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg oraz w sprawach opłat i kar pieniężnych, a nadto prowadzi ewidencję dróg.

Natomiast zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych - stosownie do treści art. 7 w/w ustawy następuje w drodze uchwały rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Uchwała o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych jest zaś aktem administracyjnym o charakterze ogólnym, który dotyczy nieograniczonej liczby użytkowników, a zatem nie może być podejmowany w formie decyzji administracyjnej (por. np. wyrok NSA z dnia 18 listopada 1999 r., sygn. II SAB 98/99), a w tej sytuacji tryb zaliczenia drogi publicznej do określonej kategorii jest wyłączony spod kontroli sądu administracyjnego. W konsekwencji wyłącza to możliwość zajmowania się przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu kwestią bezczynności organów w tego rodzaju sprawach.

Stąd też do skarg i wniosków nie ma zastosowania sądowa kontrola administracji publicznej, a skarga jako niedopuszczalna, zgodnie z przepisem art. 58 § 1 pkt. 1 ustawy p.p.s.a., podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 58 § 1 pkt. 1 wskazanej wyżej ustawy, Sąd orzekł jak w pkt. I sentencji postanowienia.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy p.p.s.a., co znalazło wyraz w pkt. II sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt