drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Prawo pomocy, Wojewoda, Przyznano prawo pomocy w całości, II SA/Bd 197/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-05-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bd 197/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy

Data orzeczenia
2008-05-16  
Data wpływu
2008-03-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Sędziowie
Michał Kujawa /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OSK 1718/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-17
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w całości
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Michał Kujawa po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...]r., znak: [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego postanowił przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym

Uzasadnienie

W dniu 12 maja 2008r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek K. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym tj.: zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego. Konieczność przyznania prawa pomocy strona skarżąca uzasadnia trudną sytuacją finansową. We wspólnym gospodarstwie domowym zamieszkuje wraz z dwójką dzieci lat: 13 i 3. Dochód gospodarstwa wynosi [...] zł. Twierdzi, że po opłaceniu alimentów nie byłby w stanie ustanowić pełnomocnika celem sporządzenia skargi kasacyjnej. Oświadcza, że nie posiada oszczędności oraz przedmiotów wartościowych.

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zważył, co następuje:

Należy zaznaczyć, iż prawo pomocy polega na tym, iż strona zostaje zwolniona przez Sąd od kosztów sądowych oraz uzyskuje uprawnienie do udzielenia pełnomocnictwa wyznaczonemu adwokatowi, radcy prawnemu, doradcy podatkowemu lub rzecznikowi patentowemu bez ponoszenia jego wynagrodzenia i wydatków ( art. 244 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.)

Przepis art. 245 p.p.s.a. przewiduje możliwość przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sytuacji, kiedy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Z kolei prawo pomocy w zakresie częściowym (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.) polega na zwolnieniu tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tyko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Następuje w sytuacji, jeżeli osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania dla siebie i rodziny.

W wyniku dokonanej analizy sytuacji finansowej strony skarżącej należało uznać, iż wnioskodawca wykazał, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, jak i ustanowienia pełnomocnika bez uszczerbku w swoim utrzymaniu. Wpływ na takie rozstrzygnięcie miało to, iż skarżący wprawdzie posiada dochód, ale nie jest to dochód na tyle wysoki aby zapewniał możliwość utrzymania się i jednocześnie pokrycia kosztów sądowych, gdyż w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym wynosi on [...] zł, a więc nie miałby z czego pokryć jakichkolwiek nawet niskich kosztów postępowania (tj. uiścić wpisu sądowego w wysokości 100 zł).

Zatem łączne uiszczenie wpisu przez stronę oraz ustanowienie pełnomocnika w postaci radcy prawnego jest niemożliwe, gdyż skarżący nie mając środków na ich pokrycie zostałby pozbawiony prawa do sądu, które jest zagwarantowane przez Konstytucję RP.

Mając na uwadze powyższe ustalenia postanowiono zwolnić skarżącego od kosztów sądowych oraz ustanowić radcę prawnego.Powered by SoftProdukt