drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Odrzucenie skargi, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,  , II SA/Bk 254/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-07-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 254/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2004-07-01 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2004-05-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Janusz Lewkowicz
Stanisław Prutis /przewodniczący/
Urszula Barbara Rymarska /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58, art. 220
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Tezy

Skargę, której braków formalnych nie uzupełniono, należy odrzucić.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Asesor WSA U.B. Rymarska (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. i M. R. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] marca 2004 r. Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji pierwszej instancji i orzeczenia odmowy nakazania rozbiórki ubikacji i umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie p o s t a n a w i a odrzucić skargę.-

Uzasadnienie

W dniu 26 marca 2004 r. Małżonkowie M. i M. R. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] marca 2004 r. Nr [...] uchylającą decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] lutego 2004 r. Nr [...], w sprawie nakazania Pani J. S. rozbiórki drewnianej ubikacji podwórkowej.

Pismem z dnia 18 maja 2004 r. (doręczonym dnia 19 maja 2004 r.), Wojewódzki S(d Administracyjny w Białymstoku wezwał Skarżących do usunięcia brak(w formalnych skargi tj. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 z( (solidarnie), w terminie dni siedmiu, pouczaj(c, (e skutkiem nie dokonania wpłaty należnego wpisu sądowego będzie, zgodnie z postanowieniami art. 220 ( 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), odrzucenie skargi.

Ponadto pismem z dnia 18 maja 2004 r. (doręczonym dnia 19 maja 2004 r.), tut. S(d wezwał również Skarżących do uzupełnienia brak(w formalnych skargi tj. do nadesłania uwierzytelnionego odpisu skargi, a M. R. dodatkowo do podpisania skargi lub udzielenia pełnomocnictwa współskarżącemu, pouczając o skutkach nie uzupełnienia brak(w formalnych skargi w wyznaczonym siedmiodniowym terminie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

Zgodnie z postanowieniami art. 219 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. W związku z ogólną regułą wynikaj(c( z art. 220 ( 1 cyt. ustawy - Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona opłata. Wnosząc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie uiszczono wpisu sądowego w kwocie 200 zł.

Wezwanie w sprawie uzupełnienia brak(w formalnych skargi tj. uiszczenia stosownej opłaty sądowej w terminie 7- dni od dnia otrzymania wezwania zosta(o doręczone Skarżącym w dniu 19 maja 2004 r.

Wyznaczony przez Sąd termin do uiszczenia wpisu sądowego, zgodnie z postanowieniami art. 82 i 83 ( 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art.111 k.c. upłynął dnia 26 maja 2004 r. Pomimo wezwania wpis sądowy nie zosta( uiszczony przez Skarżących w wyznaczonym terminie. W związku z tym, (e w wyznaczonym przez Sąd terminie nie uiszczono wpisu sądowego w kwocie 200 zł zaistniały przesłanki do jej odrzucenia.

W art. 58 ( 1 ustawy- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi określono przyczyny odrzucenia skargi m.in. wskazano, (e przyczyn( odrzucenia skargi jest nie uzupełnienie w wyznaczony terminie brak(w formalnych skargi (pkt 3). Wezwanie w sprawie uzupełnienia brak(w formalnych skargi zosta(o doręczone w dniu 19 maja 2004 r. Ponieważ Skarżący M. i M. R. w wyznaczonym przez Sąd terminie tj. do dnia 26 maja 2004 r. nie usunęli braków zaistniały dodatkowe przesłanki do odrzucenia skargi.

Maj(c powyższe na uwadze Sąd działając w oparciu o przepisy art. 58 § 1

pkt 3) i § 3 oraz art. 220 ( 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), odrzucił skarg(.Powered by SoftProdukt