drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Odrzucenie skargi, Naczelnik Urzędu Skarbowego, *Odrzucono skargę, I SA/Wr 865/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-03-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 865/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2006-03-06 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-06-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Jadwiga Danuta Mróz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Naczelnik Urzędu Skarbowego
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Danuta Mróz po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A sp. z o.o. w W. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania podatkowego za luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, listopad i grudzień 1996 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] Sąd wezwał skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Niniejsze pismo – jak wynika z relacji poczty -odebrała osoba uprawniona do odbioru korespondencji w dniu [...] (pocztowe potwierdzenie odbioru Urzędu Pocztowego [...]).

Nieprzekraczalny termin do usunięcia braku skargi upłynął w dniu [...] Skarżąca mimo wezwania nie uiściła wpisu od skargi do dnia dzisiejszego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z regulacją art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie należało uiścić wpis najpóźniej w dniu [...] czyli w terminie siedmiu dni od dnia odebrania wezwania do uzupełnienia skargi. Nieuiszczenie przez skarżącą wpisu w terminie uniemożliwia nadanie sprawie biegu oczekiwanego przez stronę skarżącą.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt