drukuj    zapisz    Powrót do listy

6537 Egzekucja należności pieniężnych, do których  nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 ust. 3  ustawy o f, Odrzucenie zażalenia, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Odrzucono zażalenie, II GZ 106/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GZ 106/07 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-03-12 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-06-19
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Andrzej Kuba /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6537 Egzekucja należności pieniężnych, do których  nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 ust. 3  ustawy o f
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
III SA/Wa 2420/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-12-12
II GZ 257/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-10
Skarżony organ
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 6, art. 168 par. 1, art. 193, dz. IV roz. 1 i 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : sędzia NSA Andrzej Kuba po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia Z. W. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2007 r. sygn. akt II GZ 106/07 odrzucające zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 sierpnia 2007 r. sygn. akt II GZ 106/07 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi Z. W. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] czerwca 2006 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego obejmującego należność pieniężną wynikającą z grzywny postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2007 r. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił zażalenie Z. W. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 sierpnia 2007 r., którym Sąd odrzucił zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2007 r. oddalające zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału [...] Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 22 marca 2007 r. w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego.

Pismem z dnia 15 stycznia 2008 r. (nazwanym "prośbą – skargą kasacyjną, odwołaniem, apelacją zarzutową") Z. W. zakwestionował powyższe postanowienie NSA, zarzucając naruszenie szeregu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Powyższe zażalenie jest niedopuszczalne.

Stosownie do art. 168 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a., orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy. W myśl przepisów działu IV rozdziału 1 i 2 p.p.s.a. środki odwoławcze przysługują od orzeczeń wydanych przez wojewódzkie sądy administracyjne, natomiast orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego jako ostateczne nie podlegają zaskarżeniu i są prawomocne od chwili ich ogłoszenia bądź podpisania sentencji.

Z tej przyczyny niniejsze zażalenie podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 193 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt