drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, Przywrócenie terminu, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odrzucono wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego, I SA/Wr 136/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 136/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-08-04  
Data wpływu
2008-02-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Zbigniew Łoboda /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane
II FZ 451/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-30
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odrzucono wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.86 par. 1,art.87,art.88
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Łoboda po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych wskutek wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu.

Uzasadnienie

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 lutego 2008 r. - którego odpis doręczono skarżącej w dniu 25 lutego 2008 r. - wezwano stronę do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia skargi.

Strona, pomimo prawidłowego wezwania, uiściła należny wpis sądowy po upływie ustawowego terminu, tj. w dniu 4 marca 2008 r.

W związku z powyższym postanowieniem z dnia 2 czerwca 2008 r. Sąd odrzucił skargę na wskazaną w sentencji decyzję z uwagi na uiszczenie wpisu po upływie ustawowego terminu. Odpis powyższego postanowienia – jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru - doręczono skarżącej osobiście w dniu 5 lipca 2008 r.

W dniu 15 lipca 2008 r. (data stempla pocztowego Urzędu Pocztowego w G.) skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi wskazując w uzasadnieniu, że żądany wpis został uiszczony w dniu 4 marca 2008 r. Wnioskująca podniosła, że przekroczenie terminu do uiszczenia opłaty o jeden dzień spowodowane było brakiem jednoznacznego pouczenia w wezwaniu Sądu, iż 7 dni na uzupełnienie braków formalnych dotyczy dni roboczych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Przepisy art. 86 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) – zwanej dalej upsa, i art. 87 upsa przewidują możliwość przywrócenia terminu w sytuacji, gdy:

- strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy,

- wniosek o przywrócenie terminu zostanie złożony w ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny uchybienia terminu,

- strona uprawdopodobni okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu,

- wraz z tym wnioskiem zostanie dopełniona czynność, dla której termin był wyznaczony.

Łączne spełnienie wszystkich wskazanych przesłanek warunkuje skuteczne wniesienie wniosku o przywrócenie uchybionego terminu.

Oceniając przedmiotowy wniosek w zakresie spełnienia wskazanych wyżej przesłanek Sąd stwierdza, iż jest on spóźniony i w myśl art. 88 upsa podlega odrzuceniu.

Przedmiotowy wniosek skarżąca złożyła w dniu 15 lipca 2008 r. Z akt sprawy wynika, iż rozstrzygnięcie Sądu z dnia 2 czerwca 2008 r. odrzucające skargę wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i trybie złożenia środka zaskarżenia, zostało doręczone skarżącej w dniu 5 lipca 2008 r. Należy zatem przyjąć, iż od tego dnia, kiedy to skarżąca miała możliwość zapoznania się z treścią doręczonego rozstrzygnięcia, ustała przyczyna uchybienia terminu i rozpoczynał się bieg siedmiodniowego terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia wpisu od skargi, który mijał z dniem 14 lipca 2008 r. Skarżąca natomiast złożyła przedmiotowy wniosek w dniu 15 lipca 2008 r., a zatem z uchybieniem terminu wynikającego z art. 87 § 1 upsa.

Na marginesie jedynie należy wskazać, że we wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu skarżąca nie uprawdopodobniła okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu. Nie jest zwłaszcza taką okolicznością brak zrozumienia przez stronę treści pouczenia zamieszczonego w wezwaniu do uiszczenia wpisu, gdyż - jak wynika z akt sprawy – strona została prawidłowo pouczona o terminie dokonania powyższej czynności i o skutkach jej zaniedbania.

Wobec powyższego na podstawie art. 88 upsa Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji.



Powered by SoftProdukt