drukuj    zapisz    Powrót do listy

6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane, , Wojewoda, Przyznano prawo pomocy w całości, II SA/Łd 398/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 398/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-07-09  
Data wpływu
2008-05-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Agnieszka Grosińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w całości
Sentencja

Dnia 9 lipca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II w składzie następującym: Referendarz sądowy Agnieszka Grosińska po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku Z.M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi Z.M. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości p o s t a n a w i a przyznać skarżącej prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego. AG

Uzasadnienie

II SA/Łd 398/08

U Z A S A D N I E N I E

Z.M. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2008 roku skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, skarżąca wystąpiła z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego.

Jak wynika ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, Z.M. jest wdową i prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Uzyskuje dochody z tytułu emerytury w wysokości 1262,92 złotych. Jest współwłaścicielką działki o powierzchni 680 m kw. oraz domu o powierzchni 90 m kw. W uzasadnieniu wniosku strona wskazała, iż znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, gdyż znaczną część emerytury przeznacza na utrzymanie domu, spłatę zaciągniętego kredytu oraz lekarstwa. Pozostała niewielka część przeznaczona jest na utrzymanie. Skarżąca nie zadeklarowała posiadania oszczędności, papierów wartościowych ani wartościowych przedmiotów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje.

Stosownie do przepisów art. 243 § 1 i art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., osobie fizycznej przyznaje się, na jej wniosek, prawo pomocy w zakresie całkowitym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy.

Mając na uwadze sytuację rodzinną i materialną przedstawioną przez stronę skarżącą, Sąd uznał za uzasadnione przyznanie skarżącej prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego. Zdaniem Sądu strona w sposób dostateczny wykazała, iż zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a., o czym świadczy przede wszystkim sytuacja materialna, którą kształtuje w znacznej mierze wysokość osiąganego dochodu.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

AGPowered by SoftProdukt