drukuj    zapisz    Powrót do listy

6537 Egzekucja należności pieniężnych, do których  nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 ust. 3  ustawy o f, Odrzucenie zażalenia, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Odrzucono zażalenie, III SA/Wa 2420/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 2420/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-10-02  
Data wpływu
2006-07-31
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Małgorzata Jarecka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6537 Egzekucja należności pieniężnych, do których  nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 ust. 3  ustawy o f
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
II GZ 60/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-12
II GZ 106/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-11
II GZ 257/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-10
Skarżony organ
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 1 i par. 3 , art. 230 par. 1 i par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Sędzia WSA – Małgorzata Jarecka po rozpoznaniu w dniu 2 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia Z. W. z dnia ‘’[...]’’ marca 2007 r. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia ‘’[...]’’ lutego 2007 r. odrzucające zażalenia w sprawie ze skargi Z. W. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ‘’[...]’’ czerwca 2006 r. r. nr ‘’[...]’’ w przedmiocie: odmowy uznania zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego obejmującego należność pieniężną wynikającą z grzywny postanawia odrzucić zażalenie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] lutego 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenie Skarżącego – Z. W. z dnia [...] lutego 2007 r. sygn. akt III SA/Wa 2420/06. Pismem z dnia [...] marca 2007 r. skarżący wniósł zażalenie na w/w postanowienie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pismem z dnia 23 marca 2007 r. wezwał skarżącego do uzupełnienia w terminie 7 dni braków zażalenia przez uiszczenie wpisu sądowego pod rygorem odrzucenia zażalenia.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie Skarżący złożył zażalenie z dnia 3 kwietnia 2007 r. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 marca 2007 r. Podniósł, iż jest ono bezpodstawne.

W wyniku rozpatrzenia przedmiotowego zażalenia Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie o sygn. akt II GZ 106/07 oddalił zażalenie Skarżącego wskazując, iż jest ono bezzasadne.

Zarządzeniem o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego z dnia 1 sierpnia 2007 r. Skarżący został ponownie zobowiązany do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w kwocie 100 zł. w terminie 7 dni, od daty doręczenia powyższego zarządzenia, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Odpis zarządzenia został mu doręczony w dniu 20 sierpień 2007 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru, k. ‘’[...]’’). Odbiór przesyłki pokwitował skarżący osobiście.

W dniu 27 sierpnia 2007 r. upłynął termin do wykonania czynności.

Z akt sprawy wynika, iż do dnia 27 września 2007 r. Skarżący nie uiścił należnego wpisu sądowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) – dalej: p.p.s.a., zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Stosownie do dyspozycji art. 220 § 3 w/w ustawy skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przed Sąd. Obowiązek uiszczenia wpisu od zażalenia wynika z art. 230 § 1 p.p.s.a., w myśl którego od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Stosownie do art. 230 § 2 p.p.s.a. pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Zgodnie natomiast z § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności w sprawach zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych wynosi 100 zł. Wobec złożenia przez Skarżącego zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2007 r. odrzucającego zażalenie z dnia 7 lutego 2007 r., oraz wobec oddalenia przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 11 lipca 2007 r., sygn. akt II GZ 106/07, zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 marca 2007 r., w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego, na Skarżącym ciążył obowiązek uiszczenia wpisu stałego od zażalenia w wysokości 100 zł.

W rozpoznawanej sprawie Sąd doręczając prawomocne zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2007 r. wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w wysokości 100 zł. Powyższe wezwanie zostało skutecznie doręczone skarżącemu w dniu 20 sierpnia 2007 r.. Zatem termin do uiszczenia wpisu upłynął 27 sierpnia 2007 r. Tymczasem jak wynika z kontroli rejestru dochodów budżetowych Sądu w przedmiotowej sprawie, nie uiszczono wpisu sądowego we wskazanym przez Sąd terminie.

W konsekwencji, nieuzupełnienie braków formalnych zażalenia w wyznaczonym terminie - jak to ma miejsce w niniejszej sprawie - w świetle cytowanego przepisu stanowi podstawę do odrzucenia zażalenia.

Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 220 § 1 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt