drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odrzucono skargę, I SA/Wr 906/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-09-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 906/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2004-09-06 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-06-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Zbigniew Łoboda /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący - Sędzia WSA Zbigniew Łoboda po rozpoznaniu w dniu 6 września 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych postanawia - odrzucić skargę

Uzasadnienie

W dniu [...] za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowe we W. , M. P. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję tego organu z dnia [...], nr [...] utrzymującej w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w N. R. z dnia [...], orzekającej o odmowie rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych.

Według art. 57 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), skarga powinna czynić zadość określonym tam wymaganiom, a nadto powinna zostać opłacona, co wynika z art. 230 oraz art. 220 § 1 zd. pierwsze.

W dniu [...] zostało Skarżącemu doręczone wezwanie do usunięcia w terminie 7 dni braków skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 200 zł z jednoczesnym pouczeniem, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie spowoduje skutek w postaci odrzucenia skargi.

Ponieważ w wyznaczonym terminie. Skarżący wpisu nie uiścił, skarga podlegała odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 przywołanej ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnym.Powered by SoftProdukt