drukuj    zapisz    Powrót do listy

6559, Odrzucenie skargi, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Odrzucono skargę, II SA/Ke 400/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 400/08 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-08-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-08-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Teresa Kobylecka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6559
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par.3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Kobylecka po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. K. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania p o s t a n a w i a odrzucić skargę.

Uzasadnienie

S. K. w dniu 23 czerwca 2008 r. wniósł za pośrednictwem organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...]Nr [...] w przedmiocie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Pismem z dnia 11 sierpnia 2008r. ( doręczonym skarżącemu w dniu 13 sierpnia 2008 r.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wezwał S. K. do usunięcia braku skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 200 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Z akt sądowoadministracyjnych wynika, że skarżący w wyznaczonym terminie, który upływał w dniu 20 sierpnia 2008r. nie uiścił wpisu sądowego.

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z podniesionych wyżej względów, należało na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a orzec jak w sentencji.Powered by SoftProdukt