drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Grzywna w trybie p.p.s.a., Inne, wymierzono organowi grzywnę, II SO/Bd 7/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-06-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SO/Bd 7/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy

Data orzeczenia
2015-06-22 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2015-02-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Sędziowie
Joanna Brzezińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Grzywna w trybie p.p.s.a.
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
wymierzono organowi grzywnę
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 55 par. 1 w zw . z art. 154 par. 6
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Joanna Brzezińska po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku P. G. – redaktora naczelnego dziennika " [...]" o wymierzenie Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego we [...] grzywny za nieprzekazanie skargi postanawia 1. wymierzyć Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego we [...] grzywnę w wysokości 1.000 zł (tysiąc złotych); 2. zasądzić od Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego we [...] na rzecz P. G. kwotę 100 (sto) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] stycznia 2015 r. P. G. – redaktor naczelny dziennika "[...]", reprezentowany przez radcę prawnego, złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wniosek o wymierzenie grzywny Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego we [...] w związku z nieprzekazaniem do sądu administracyjnego jego skargi z dnia [...]września 2014 r. na bezczynność tego organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej wskazując, że skarga nie została pomimo ustawowego obowiązku przekazana do Sądu. Do przedmiotowego wniosku o wymierzenie grzywny załączona została skarga na bezczynność oraz wniosek dziennikarza dziennika "[...]" z dnia [...] sierpnia 2014 r. kierowany do Zarządu Okręgowego PZŁ we [...] o udostępnienie informacji poprzez wskazanie: 1. Kto jest obecnie przewodniczącym Zarządu Okręgowego i od jakiego dnia zajmuje tę funkcję, licząc od pierwszej jego kadencji na tym stanowisku? 2. Ile dni przewodniczący Zarządu Okręgowego przebywał na urlopie wypoczynkowym, urlopie bezpłatnym lub okolicznościowym w roku [...]? 3. Ile dni przewodniczący Zarządu Okręgowego przebywał na zwolnieniu lekarskim (w tym urlop zdrowotny, sanatorium, etc.) w roku [...]? 4. Ile dni przewodniczący Zarządu Okręgowego przebywał na delegacjach służbowych w roku [...]? 5. Jakie sumaryczne koszty delegacji służbowych poniósł Polski Związek Łowiecki z tytułu delegacji służbowych przewodniczącego Zarządu Okręgowego w [...] r.

Wnioskodawca podkreślił, że w okresie od lipca [...]r. do dnia złożenia wniosku organ nie przekazał WSA w Bydgoszczy[...]jego skarg na bezczynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej prasie.

Pismem z dnia [...]marca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy przekazał wniosek o wymierzenie grzywny Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego we [...] celem ustosunkowania się do niego w terminie 30 dni oraz udzielenia odpowiedzi na powyższy wniosek. Do dnia wydania przedmiotowego postanowienia Zarząd Okręgowy PZŁ we [...] nie ustosunkował się do wniosku o wymierzenie grzywny ani nie udzielił na niego odpowiedzi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsza sprawa dotyczy wniosku P. G. - redaktora naczelnego dziennika [...] o wymierzenie grzywny Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego we [...] w związku z nieprzekazaniem do sądu administracyjnego jego skargi z dnia [...] września 2014 r. na bezczynność tego organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Stosownie do ogólnej zasady wynikającej z treści art. 54 § 1 i 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) - zwanej dalej jako P.p.s.a. organ, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od daty jej wniesienia. Natomiast w niniejszej sprawie termin przekazania sądowi skargi reguluje przepis szczególny, z tego względu, iż przedmiotowa skarga dotyczyła bezczynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej. Zatem termin ten wynosi piętnaście dni i liczy się go od dnia otrzymania skargi przez organ, zgodnie z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Przyjdzie następnie zauważyć, że art. 55 § 1 P.p.s.a., w oparciu o który został złożony wniosek o wymierzenie grzywny, stanowi regulację prawną mającą na celu dyscyplinowanie organów administracji publicznej do terminowego wykonania obowiązków określonych w art. 54 § 2 tej ustawy oraz zapobieganie przetrzymywaniu przez nie skarg skierowanych do sądu administracyjnego.

Z akt niniejszej sprawy wynika jednoznacznie, że skarżący pismem z dnia [...] września 2014 r. skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego we [...], skargę na bezczynność tego organu w sprawie udostępnienia informacji publicznej. Nie ulega zatem wątpliwości, że organ obowiązany był do przekazania skargi do Sądu w terminie 15 dni od jej otrzymania, a nie wskazał aby zaistniały nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiające wykonanie tego obowiązku. Należy podkreślić, że do dnia wydania niniejszego orzeczenia skarga nie została przekazana do Sądu. Tym samym skoro wskazana powinność nie została spełniona, to okoliczności sprawy uzasadniają uwzględnienie wniosku zgłoszonego przez skarżącego.

Jednocześnie trzeba zaakcentować, że obowiązek organu przekazania Sądowi skargi istnieje niezależnie od tego, czy organ ten uznaje, że skarga nie należy do kognicji sądu administracyjnego, czy też uzna, że w istocie nie jest organem administracji, czy nawet dysponentem żądnych informacji. Już samo żądnie strony nadania skardze określonego biegu obliguje organ do uczynienia zadość temu żądaniu. To dopiero bowiem Sąd w toku postępowania zainicjowanego skargą zobowiązany jest dokonać oceny wniosku i ustalić, czy skarga mieści się w zakresie właściwości sądów administracyjnych, czy żądane informacje były informacją publiczną oraz czy adresat wniosku o udzielenie tych informacji zobowiązany był do rozpoznania wniosku stosownie do przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zatem nawet uzasadnione przekonanie, że skarga nie jest dopuszczalna z uwagi na brak właściwości sądu administracyjnego, nie zwalnia organu od obowiązku przekazania tej skargi wraz z odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego. To bowiem rolą sądu jest dokonanie oceny skargi zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym w oparciu o skargę i akta administracyjne, a organ nie może go w tym zastępować, nawet pozostając w uzasadnionym przekonaniu o niedopuszczalności skargi. (por. postanowienia NSA: z dnia 20 września 2011 r., sygn. akt II OZ 799/11, z dnia 30 czerwca 2010 r. sygn. akt I OZ 495/10; z dnia 11 stycznia 2011 r. sygn. akt I OZ 996/10; z dnia 15 czerwca 2011 r. sygn. akt I OZ 410/11 – dostępne w internetowej bazie orzeczeń sądów administracyjnych).

Ponadto samo stwierdzenie, że podmiot nie jest organem w znaczeniu ustrojowym nie przesądza jeszcze, że nie podlega ona sankcji określonej w art. 55 § 1 P.p.s.a. Decydujące znaczenie ma fakt, czy dany podmiot nie jest organem w znaczeniu funkcjonalnym, a więc czy nie jest uprawniony do wydania lub podejmowania czynności podlegających zaskarżeniu do sądu administracyjnego, a co za tym idzie czy może w tym zakresie również pozostawać bezczynny. Ustawa o dostępie do informacji publicznej w art. 4 ust. 1 bardzo szeroko określa podmioty obowiązane do udzielenia informacji publicznej, przez co nie można tej kwestii przesądzać bez merytorycznej oceny samej skargi, co nie stanowi jednakże przedmiotu niniejszego postępowania.

W związku z powyższym nie ulega wątpliwości, że Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego we [...] był zobligowany na podstawie art. 54 § 1 i 2 P.p.s.a. do przekazania w ustawowym terminie sądowi administracyjnemu skargi P. G. – redaktora naczelnego dziennika "[...]" na bezczynność w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Wymaga wyjaśnienia, że grzywnę za naruszenie obowiązku przekazania skargi do sądu zgodnie z regulacją art. 154 § 6 w związku z art. 55 § 1 P.p.s.a., wymierza się w wysokości do dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wysokość grzywny wymierzanej organowi uzależniona jest od stopnia zawinienia organu w związku z nieprzekazaniem skargi, nawet pomimo wniosku o wymierzenie organowi grzywny. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2014 r. wyniosło 3783,46 zł, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2014 r. (Monitor Polski z 2015 r., poz. 179).

Sąd określając wysokość grzywny miał na uwadze stopień winy organu, brak istnienia lub przedstawienia przez organ okoliczności usprawiedliwiających ten stan rzeczy oraz charakter sprawy będącej przedmiotem skargi. Wymaga podkreślenia, że skargi na bezczynność wymagają niezwłocznego rozpoznania przez Sąd i są rozpoznawane w pierwszej kolejności, gdyż ich celem jest ewentualne doprowadzenie do podjęcia przez organ administracji określonych czynności i usunięcie stanu bezczynności. Ponadto skarga z dnia [...] września 2014 r. dotyczyła bezczynności organu w sprawie dostępu do informacji publicznej, co dodatkowo na mocy przepisu szczególnego zobowiązuje Sąd do ich rozpoznania w terminie 30 dni. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż niedochowanie przez zobowiązany podmiot obowiązkowi przekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami sprawy, w określonym terminie zdaję się być notoryjna praktyką Zarządu Okręgowego PZŁ we [...]. Jak bowiem wskazano we wniosku, a co Sądowi wiadomym jest z urzędu, analogiczna sytuacja miała miejsce także w stosunku do [...] innych skarg wnioskodawcy na bezczynność tego samego organu.

W związku z powyższym Sąd, orzekł o wymierzeniu organowi grzywny, działając na podstawie art. 55 § 1 w związku z art.154 § 6 P.p.s.a.

O kosztach postępowania obejmujących uiszczony wpis sądowy (100 zł) rozstrzygnięto po myśli art. 200 w zw. z art. 64 § 3 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt