drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Prawo pomocy, Rada Miasta, Zwolniono od kosztów sądowych w części, II SAB/Bk 5/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-02-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Bk 5/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-02-22  
Data wpływu
2008-01-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Tomasz Oleksicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OSK 1451/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-15
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych w części
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 par. 3 i 4 w zw. z art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: referendarz sądowy Tomasz Oleksicki po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w kwocie powyżej 30 zł w sprawie ze skargi J. B. na bezczynność Rady Miejskiej w S. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p o s t a n a w i a - przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w kwocie powyżej 30 zł (trzydziestu złotych).-

Uzasadnienie

J. B. wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w kwocie powyżej 30 zł (k. 15).

Wnioskodawca stwierdził, że w okresie od [...] lutego 2006 r. do [...] marca

2007 r. przebywał na [...] w [...] ZOZ w C. W tym czasie prowadzone przez skarżącego gospodarstwo uległo znacznemu zaniedbaniu – nie zostały skoszone łąki, pola nie były nawożone, dalsze straty przyniosła susza, zebrane plony wystarczyły zaledwie na paszę dla zwierząt i materiał siewny. Niestabilność życiowa (zagrożenie [...]) i brak własnego wkładu uniemożliwiły skarżącemu zaciągniecie preferencyjnego kredytu suszowego. Straty poniesione w wyniku [...] nie zostały nadrobione w 2007 r. Dopłaty z Unii Europejskiej

(5400 zł) otrzymane za rok 2006 zostały przeznaczone pod rygorem ich utraty na doprowadzenie wody bieżącej oraz budowę szamba. Skarżący nie otrzymał jeszcze dopłat unijnych do prowadzonej produkcji rolnej za 2007 r. Płynność finansową zapewniają J. B. zasądzone zwroty kosztów postępowań z okresu przed [...] (aktualny dług Skarbu Państwa wobec wnioskodawcy wynosi

2500 zł i 2100 euro). Wnioskodawca jest zadłużony na kwotę 4000 zł z tytułu ustanowienia adwokata w celu szybszego zwolnienia z [...]. Skarżący podkreślił, iż w 2007 r. samodzielnie pokrył koszty ustanowienia adwokata do sporządzenia skargi kasacyjnej w [...] sprawach oraz koszty sądowe w łącznej wysokości 1775 zł. Ze złożonego wniosku wynika, że J. B. posiada grunty rolne o powierzchni [...] ha, las o pow. [...] ha, dom o powierzchni [...] m² oraz

[...] maszyn rolniczych mających od 20 do 36 lat, obecnie jedynym dochodem uzyskiwanym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego jest dochód ze sprzedaży mleka w wysokości około 100 zł miesięcznie. Miesięczny dochód J. B. wynosi łącznie 470 zł, w tym renta - 370 zł (okres otrzymywania renty kończy się dnia [...] kwietnia 2008r.) oraz dochód uzyskiwany ze sprzedaży mleka - 100 zł. Wnioskodawca wykazał wydatki poniesione w styczniu bieżącego roku,

a w szczególności opłaty za: wodę - 20,33 zł; energię elektryczną – 79,48 zł;

OC ciągnika i przyczepy – 93 zł; ubezpieczenie wypadkowe – 26 zł oraz obowiązkowe ubezpieczenie rolne – 390 zł. J. B. wskazał na konieczność dokończenia budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej na posiadanej nieruchomości, a także przebudowy komina (koszt około 1400 zł). Razem ze skarżącym mieszka jego matka I. B., która prowadzi własne gospodarstwo domowe. W konkluzji wnioskodawca podkreślił, iż jest osobą niepełnosprawną, niezdolną do pracy zawodowej (k. 15-17).

Zgodnie z treścią art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej

w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W rozpatrywanym przypadku J. B. dowiódł, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania sądowoadministracyjnego – kosztów sądowych w kwocie powyżej 30 zł bez uszczerbku utrzymania koniecznego.

Ze złożonego oświadczenia wynika, że skarżący utrzymuje się z dochodu uzyskiwanego z prowadzonego gospodarstwa rolnego oraz otrzymywanej renty

w łącznej wysokości 470 zł. Wyszczególnione wydatki miesięczne skarżącego

w styczniu 2008 r. wyniosły łącznie 608,81 zł. Wnioskodawca posiada grunty rolne

o pow. [...] ha, las o pow. [...] ha, dom o pow. [...] m² i maszyny rolnicze – [...] sztuk.

W okresie od [...] lutego 2006 r. do [...] marca 2007 r. J. B. przebywał na [...] w [...] ZOZ w C. [...] spowodowała, iż prowadzone gospodarstwo rolne uległo znacznemu zaniedbaniu, co doprowadziło do pogorszenia sytuacji materialnej wnioskodawcy. Dopłaty z Unii Europejskiej (5400 zł) otrzymane za rok 2006 zostały przeznaczone pod rygorem ich utraty na doprowadzenie wody bieżącej i budowę szamba. Do dnia [...] lutego 2008 r. (k. 17) skarżący nie otrzymał dopłat unijnych do prowadzonej produkcji rolnej za 2007 r. Dodatkowo wnioskodawca jest zadłużony na kwotę 4.000 zł, z tytułu kosztów ustanowienia adwokata w celu zwolnienia z [...]. J. B. jest osobą niepełnosprawną, niezdolną do pracy zawodowej.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności, a przede wszystkim – niskie dochody, zły stan zdrowia, straty powstałe w związku z pobytem w zakładzie [...] oraz brak oszczędności (k. 16) należy stwierdzić, że J. B. spełnia warunki do przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w kwocie powyżej 30 zł.

W tym miejscu należy wskazać, iż orzeczone zwolnienie od kosztów sądowych w kwocie powyżej 30 zł czyni zadość żądaniu wnioskodawcy określonym w rozpatrywanym wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Dlatego też, mając na uwadze powyższe na podstawie art. 245 § 3 i 4

w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.-Powered by SoftProdukt