drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Prawo pomocy, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zwolniono od kosztów sądowych
Ustanowiono adwokata, II SA/Lu 838/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 838/07 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-01-14  
Data wpływu
2007-11-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Jarosław Harczuk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OSK 1395/08 - Wyrok NSA z 2009-09-17
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Ustanowiono adwokata
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 1 i 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Jarosław Harczuk po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A.W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi A.W. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych p o s t a n a w i a I. zwolnić A.W. w całości od kosztów sądowych; II. ustanowić dla A.W. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka.

Uzasadnienie

Strona skarżąca A.W. na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy symbol PPF wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Do wniosku strona skarżąca dołączyła potwierdzenie odbioru renty za miesiąc październik 2007 r., z którego wynika, iż w miesiącu tym pobrała ona rentę w wysokości [...] złotych brutto – [...] złotych netto, dziewięć kserokopii zaświadczeń lekarskich, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wypisu z orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię faktury VAT Nr [...] za energię elektryczną i usługi przesyłowe za okres od dnia 11 października 2007 r. do dnia 08 stycznia 2008 r. opiewającą na kwotę [...] złotych, którą strona skarżąca jest zobowiązana uiścić do dnia 08 stycznia 2008 r., potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu wpłaty kwoty [...] złotych za energię elektryczną i usługi przesyłowe dokonanej w dniu 08 listopada 2007 r., potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię faktury VAT Nr [...] za wodę za okres od 03 czerwca 2007 r. do dnia 03 września 2007 r. opiewającą na kwotę [...] złotych, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię decyzji wymiarowej podatku od nieruchomości na rok 2007, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię faktury VAT Nr [...] za telefon za okres od 01 listopada 2007 r. do dnia 30 listopada 2007 r. opiewającą na kwotę [...] złotych, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię faktury VAT Nr [...] za telefon za okres od dnia 01 września 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. opiewającą na kwotę [...] złotych, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię faktury VAT Nr [...] za telefon za okres od dnia 01 sierpnia 2007 r. do dnia 30 sierpnia 2007 r. opiewającą na kwotę [...] złotych oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię faktury VAT Nr [...] z dnia 23 listopada 2007 r. za węgiel opiewającą na kwotę [...] złotych.

W związku z tym, żę strona skarżąca uzasadniła swój wniosek o przyznanie prawa pomocy znacznymi wydatkami ponoszonymi na zakup leków i koszty leczenia nie precyzując wysokości tych wydatków wezwana została do nadesłania dodatkowego oświadczenia, które wskazywałoby na wysokość tych wydatków oraz dokumentów źródłowych poświadczających ich wysokość. W odpowiedzi na wezwanie strojna skarżąca nadesłała żądane od niej oświadczenie.

Referendarz sądowy stwierdził, że:

Wniosek o przyznanie prawa pomocy zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania zaś w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Przesłanki przyznania prawa pomocy osobie fizycznej sformułowana w art. 246 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a. oparte są na zwrotach szacunkowych, których samodzielne stosowanie wywołuje konieczność oszacowania wystąpienia określonego w zwrocie szacunkowym stanu faktycznego. Dlatego oceniając zasadność wniosku należy wziąć pod uwagę z jednej strony wysokość obciążeń finansowych związanych z danym postępowaniem, a z drugiej możliwości finansowe strony wnoszącej o przyznanie prawa pomocy. Przy czym muszą być to możliwości realne, istniejące w chwili składania wniosku.

Koszty sądowe niniejszego postępowania prócz wpisu sądowego od wniesionej skargi wynoszącego 500 złotych (§2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2003 r., Nr 221, poz. 2193 ze zm.) oraz wpisu sądowego od potencjalnej skargi kasacyjnej wynoszącego 250 złotych (§ 3 w związku z § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi) każdorazowo nie przekroczą kwoty 100 złotych (§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi; § 1 i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych – DZ.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2192). Stawka minimalnego wynagrodzenia adwokata ustanowionego dla reprezentowania strony skarżącej w sprawie niniejszej wynosi 240 złotych netto (§ 18 ust. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu – Dz.U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) – 292,80 złotych brutto (§2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Z oświadczenia strony skarżącej wynika, że samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, zamieszkuje w domu o powierzchni [...] m2 i utrzymuje się renty inwalidzkiej w kwocie [...] złotych brutto – [...] złotych netto. Skarżąca jest właścicielką nieruchomości gruntowej o powierzchni [...] m2. Na stałe koszty utrzymania gospodarstwa domowego strony skarżącej składają się wydatki na energię elektryczną wynoszące kwartalnie [...] złotych (miesięcznie [...] złotych), kwartalne wydatki za wodę i odprowadzanie ścieków w kwocie [...] złotych (miesięcznie [...] złotych), podatek od nieruchomości opłacany kwartalnie w kwocie po [...] złotych, opłata za telefon wynosząca miesięcznie [...] złotych oraz ponoszony raz w roku koszt zakupu węgla, za który w roku 2007 strona skarżąca zapłaciła kwotę [...] złotych, którą pokryła z kredytu zaciągniętego na ten cel oraz koszty zakupu leków wynoszące miesięcznie od [...] do [...] złotych. Strona skarżąca podkreśliła również, że wystąpiła o udzielnie wsparcia finansowego przez swój była zakład pracy, jaki i zakład pracy jej małżonka.

W ocenie referendarza sądowego strona skarżąca wykazała, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów niniejszego postępowania. Dochód miesięczny strony skarżącej wynosi [...] złotych brutto – [...] złotych netto zaś stałe miesięczne koszty utrzymania wynoszą od [...] złotych do [...] złotych (kwoty uzyskane ze sumowania wydatków miesięcznych za energię elektryczną, wodę i odprowadzanie ścieków, telefon, zakup leków i 1/12 kwoty wydatkowanej na zakup węgla, czyli kwoty, którą strona skarżąca musiałby zaoszczędzić miesięcznie aby zakupić węgiel za kwotę [...] złotych). Porównanie kwoty netto dochodu miesięcznego strony skarżącej, jako tego którym realnie może ona dysponować z jej stałymi miesięcznymi wydatkami wskazuje, że na zakup wyżywienia miesięcznie pozostaje jej kwota od [...] złotych do [...] złotych. Porównanie tych kwot do wysokości poszczególnych kosztów tworzących koszty niniejszego postępowania wskazuje, że realnie strona skarżąca nie ma możliwości poniesienia ani każdego jednego z kosztów sądowych zwłaszcza, jeżeli wziąć pod uwagę, że niektóre z nich wystąpić mogą w toku postępowania kilkakrotnie ani kosztu minimalnego wynagrodzenia adwokat. Zobowiązanie strony skarżącej, do choć częściowego partycypowania w kosztach niniejszego postępowania wiązałoby się dla niej z koniecznością przeznaczenia na ten cel środków, które wykłada ona na poniesienie kosztów utrzymania koniecznego. Z tego względu częściowe partycypowanie strony skarżącej w kosztach niniejszego postępowania wiązałoby się dla niej z uszczerbkiem w kosztach utrzymania koniecznego. Uszczerbek utrzymania koniecznego stanowi przesłankę przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym. Jeżeli jednak strona wnosząca o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym wykaże, że poniesienie przez nią któregokolwiek z kosztów sądowych a nawet jedynie kosztów minimalnego wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika procesowego wiąże się dla niej z uszczerbkiem w koniecznych kosztach utrzymania przyjąć należy, że mimo tego, iż posiada ona stałe dochody nie jest ona w stanie ponieść jakichkolwiek (żadnych) kosztów postępowania.

Wobec powyższego, referendarz sądowy działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. i art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt