drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dyrektor Izby Skarbowej, Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu, I SA/Gl 688/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gl 688/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-09-01  
Data wpływu
2008-07-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Anna Wiciak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 1, art. 61 par. 3, art. 61 par. 5
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Wiciak, po rozpoznaniu w dniu 1 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji p o s t a n a w i a oddalić wniosek.

Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją organ podatkowy drugiej instancji uchylił w części decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w B. z dnia [...] r. w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym, z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, dokonanego w dniu 25 lipca 2003 r. – w wysokości [...] zł i orzekając co do istoty sprawy określił zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodu uzyskanego ze sprzedaży tej nieruchomości w kwocie [...] zł.

W złożonej na tą decyzję skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach podatniczka wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji przez organ podatkowy, a w razie nieuwzględnienia wniosku przez organ – wniosła o wstrzymanie wykonania decyzji przez sąd.

W uzasadnieniu skarżąca podniosła, iż nie posiada w tej chwili środków pozwalających na jednorazową zapłatę całej należności. Oszczędności skarżącej pochłonęły wydatki związane z budową domu. Egzekwowanie w chwili obecnej należności przez organy podatkowe naraża podatniczkę na poważną szkodę materialną – utratę środków utrzymania. Wobec powyższego, w ocenie skarżącej, zasadne jest wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, gdyż z jednej strony w przypadku uwzględnienia skargi szkody materialne nie zostaną wyrządzone, z drugiej zaś strony wstrzymanie wykonania decyzji umożliwi podatniczce zgromadzenia odpowiednich środków finansowych na wypadek nie podzielenia argumentów wyrażonych w skardze.

Postanowieniem z dnia 15 lipca 2008 r. organ odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej w skrócie: ppsa, wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Niemniej jednak, zgodnie z § 3 tego artykułu, po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Instytucja wstrzymania wykonania decyzji ma zatem charakter wyjątkowy i może być stosowana w sytuacjach ściśle określonych w art. 61 § 3 ppsa.

Inicjatywa do wykazania wyżej przytoczonych przesłanek przysługuje stronie skarżącej, a ich istnienie strona ta winna uprawdopodobnić w uzasadnieniu swego wniosku. Jedynie bowiem na podstawie twierdzeń strony Sąd może ocenić istnienie przesłanek pozwalających na wstrzymanie wykonania decyzji. Użyte w wyżej cytowanym przepisie pojęcia nieostre, wymagają skonkretyzowania poprzez dokładną i wyczerpującą argumentację, czy też zobrazowania za pomocą odpowiednich dokumentów.

Należy podkreślić, że ani wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, ani akta sprawy nie dokumentują okoliczności podniesionych we wniosku przez skarżącą.

Z zebranych przez organy podatkowe w sprawie dokumentów wynika, iż skarżąca posiada majątek w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w B. przy ul. [...] wspólnie z J. T., oraz jest współwłaścicielem nieruchomości położonej w B. przy ul. [...] . Uznać zatem należy, że w niniejszej sprawie wnioskująca nie wykazała wystąpienia przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania decyzji, a w szczególności przesłanki niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody.

Powyższa konkluzja nasuwa się również biorąc pod uwagę regulacje zawarte w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa dotyczących ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (w tym odroczenie i rozłożenie zobowiązania na raty) oraz przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. - o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (odnośnie kwot i majątku wyłączonego spod egzekucji).

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż gdyby nawet doszło do wykonania przez skarżącą zobowiązania wynikającego z zaskarżonej decyzji, w przypadku uwzględnienia skargi z przyczyn merytorycznych, zapłacony podatek stanowi nienależne świadczenie i podlega zwrotowi w trybie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. Skutki wynikające z wykonania decyzji nie są zatem następstwami, których usunąć nie można.

Wobec powyższego, na mocy art. 61 § 3 i art. 61 § 5 ppsa orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt