drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s 638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zawieszono postępowanie., II SA/Kr 557/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 557/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-07-29  
Data wpływu
2008-06-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Piotr Głowacki /przewodniczący/
Renata Czeluśniak /sprawozdawca/
Aldona Gąsecka-Duda
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.125 par.1 pkt.3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Piotr Głowacki Sędziowie WSA Renata Czeluśniak / spr. / WSA Aldona Gąsecka-Duda Protokolant Dorota Solarz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 lipca 2008 r. sprawy ze skargi P.M. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [....] w przedmiocie odmowy przywrócenia uchybionego terminu postanawia : zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

Wobec wniesienia skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [....]., do skarżącego i organu wysłane zostały zawiadomienia o rozprawie wyznaczonej na dzień [...] lipca 2008 r.

Z adnotacji poczty umieszczonej na dowodzie doręczenia zawiadomienia o rozprawie dla skarżącego wynika, iż wyprowadził się on z adresu zamieszkania wskazanego w skardze.

Wobec braku wcześniejszego pouczenia o obowiązku wynikającym z art.70 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz skutkach jego niedopełnienia, o których mowa w art.70 § 2 ww. ustawy, zawiadomienia o rozprawie dla skarżącego nie można pozostawić w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Ze względu na powyższe orzeczono jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt