drukuj    zapisz    Powrót do listy

6539 Inne o symbolu podstawowym 653, Inne, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS, Przywrócono termin, V SA/Wa 473/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 473/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-11-12  
Data wpływu
2007-01-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Joanna Zabłocka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6539 Inne o symbolu podstawowym 653
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II GZ 210/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-09
II GZ 161/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-05
Skarżony organ
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS
Treść wyniku
Przywrócono termin
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 § 1, art. 87 § 1, § 2, § 4
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący - sędzia WSA - Joanna Zabłocka po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 lipca 2007 r. sygn. akt V SA/Wa 473/07 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie ze skargi M. H. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] listopada 2006 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych postanawia: przywrócić termin do wniesienia zażalenia

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2007r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę M. H. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pismem z 10 maja 2007 r. skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Postanowieniem z dnia 24 lipca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił przywrócenia terminu do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. W ustawowym terminie przysługującym do złożenia zażalenia skarżąca złożyła wniosek o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie całkowitym w tym ustanowienie adwokata z urzędu. Postanowieniem z dnia 7 września 2007 r. referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjny w Warszawie przyznał skarżącej prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata. Na mocy powyższego postanowienia Okręgowa Rada Adwokacka w dniu [...] października 2007 r. wyznaczyła skarżącej pełnomocnika z urzędu w osobie adwokata B. B..

W dniu 29 października 2007 r. (data nadania pocztowego) pełnomocnik skarżącej złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA z dnia 24 kwietnia 2007r. wraz z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie WSA z dnia 24 lipca 2007 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku wraz z zażaleniem na to postanowienie. W uzasadnieniu wniosków wskazał, że zawiadomienie z Okręgowej Rady Adwokackiej o wyznaczeniu go pełnomocnikiem z urzędu M. H. otrzymał w dniu 22 października 2007 r., w związku z czym, zdaniem pełnomocnika, dopiero w tym dniu ustała przyczyna uchybienia w dochowaniu ustawowych terminów, tj., do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 24 kwietnia 2007 r. jak i do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA z dnia 24 lipca 2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje.

Sygn. akt V SA/Wa 473/07

Stosownie do art. 86 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej: p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Jednocześnie zgodnie z art. 87 § 1, § 2 i § 4 cytowanej ustawy, pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona skarżąca powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Fakt wyznaczenia pełnomocnika z urzędu po upływie ustawowego terminu na wniesienie zażalenia oraz podjęcie stosownych czynności przez pełnomocnika w terminie nie późniejszym niż 7 dni licząc od dnia zawiadomienia go o ustanowieniu pełnomocnikiem Strony stanowią okoliczności świadczące o braku winy strony w uchybieniu terminu do wniesienia zażalenia i stanowią podstawę do przywrócenia tego terminu (v. postanowienie NSA z 31 sierpnia 2005 r.- sygn. akt II OZ 733/05 - dotyczące przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej). Wskazane okoliczności wystąpiły w niniejszej sprawie, gdzie pełnomocnik zawiadomienie o wyznaczeniu go pełnomocnikiem z urzędu otrzymał w dniu 22 października 2007r., a zażalenie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia zostało wysłane do Sądu dnia 29 października 2007r., a więc z zachowaniem terminu wymienionego w art. 87 § 1 p.p.s.a.

.

Tym samym wobec uprawdopodobnienia braku winy oraz dochowania przez stronę wymogów formalnych Sąd na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt