drukuj    zapisz    Powrót do listy

6091 Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, Uzasadnienie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odmówiono sporządzenia uzasadnienia, VIII SA/Wa 126/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VIII SA/Wa 126/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-25  
Data wpływu
2008-04-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Sławomir Fularski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6091 Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom
Hasła tematyczne
Uzasadnienie
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odmówiono sporządzenia uzasadnienia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 141 par. 2 i 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Fularski po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J. D. o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 9 lipca 2008r. sygn. akt VIII SA/Wa 126/08 w sprawie ze skargi J.D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] lutego 2008 r., znak. [...] w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie postanawia : odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku

Uzasadnienie

W dniu 28 marca 2008 r. ( data nadania w urzędzie pocztowym ) skarżący J.D. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] lutego 2008r.,

w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie.

Wyrokiem z dnia 9 lipca 2008r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł o oddaleniu skargi Pana J.D.

W dniu 17 lipca 2008r. skarżący wniósł ( data nadania w urzędzie pocztowym )

o sporządzenie uzasadnienia powołanego orzeczenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm. – dalej powoływanej jako p.p.s.a. ) w sprawach, w których skargę oddalono uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu jego sentencji.

Zgodnie z art. 141 § 3 powołanej wyżej ustawy odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym.

Jak wynika z akt sprawy termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku upłynął w dniu 16 lipca 2008r. Skarżący nie złożył wniosku w w/w ustawowym terminie dla dokonania tej czynności.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Sąd na mocy art. 141 §2 i §3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt