drukuj    zapisz    Powrót do listy

6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty, Odrzucenie skargi, Prezydent Miasta, *Odrzucono skargę, I SA/Wr 1173/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-09-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1173/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2004-09-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-07-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Lidia Błystak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Prezydent Miasta
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 52 par. 1, art. 58 par. 1 pkt 6
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 20 września 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący : Sędzia NSA Lidia Błystak po rozpoznaniu w dniu 20 września 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. P. na decyzje Prezydenta Miasta W. z dnia [...]. Nr [...]oraz [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty opłaty targowej oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty targowej postanawia : odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Uzasadnienie:

W rozpoznawanej sprawie R. P. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na wskazane w rubrum decyzje Prezydenta Miasta W., które - zgodnie z twierdzeniem skarżącego - są przedmiotem nie zakończonego postępowania odwoławczego toczącego się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym we W.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Podstawową zasadą stosowaną w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jest zasada zachowania autokontroli działania organu administracji oraz pierwszeństwo postępowania administracyjnego w stosunku do sądowego, tj. konieczność wyczerpania środków zaskarżania, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie - art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Zatem, gdy od przedmiotowej decyzji przewidziany był środek odwoławczy do organu II instancji (i strona została prawidłowo pouczona o terminie i sposobie jego wniesienia), to niedopuszczalnym było składanie skargi na rozstrzygnięcie organu I instancji. Z zasady dwuinstancyjności postępowania wynika bowiem, iż przedmiotem skargi do sądu administracyjnego mogą być zasadniczo tylko orzeczenia wydane przez organ odwoławczy.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny - na podstawie art. 58 § 1 ust. 6 i § 3 w związku z art. 52 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt