drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Odrzucenie zażalenia Przywrócenie terminu, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono wniosek, III SA/Wa 293/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 293/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-02-19  
Data wpływu
2007-01-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Alojzy Skrodzki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane
II FZ 117/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-09
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono wniosek
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 175 par. 2, art. 175 par. 3, art. 178, art. 194 par. 4, art. 197 par. 2; art. 86, art. 87, art. 88
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alojzy Skrodzki po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi L. U. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] grudnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie – określenia zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych postanawia - odrzucić wniosek o przywrócenia terminu do złożenia skargi kasacyjnej - Sygn. akt IIISA/WA 293 /07 POSTANOWIENIE Dnia 19 lutego 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alojzy Skrodzki po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia z dnia 20 grudnia 2007 r. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia [...] grudnia 2007 r. odrzucające skargę kasacyjną w sprawie ze skargi L. U. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] grudnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie – określenia zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych postanawia - odrzucić zażalenie -

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z [...] czerwca 2007 r. sygn. III SA/Wa 293/07, oddalił skargę L. U. – zwanego dalej "skarżącym" – na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z [...] grudnia 2006 r. Wyrok wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu 28 lipca 2007 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, dołączonego do akt sprawy.

Postanowieniem z [...] sierpnia 2007 r. Sąd przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego.

Pismem z 24 września 2007 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych wyznaczyła r.pr. W.K. pełnomocnikiem z urzędu w sprawie.

W dniach 8 i 19 listopada 2007 r. r. pr. W. K. zapoznał się z aktami sprawy, co potwierdzono na kartach nr 98 i 99 akt sądowych.

W dniu 30 listopada 2007 r., co wynika z koperty załączonej do akt sprawy, r. pr. W. K. wniósł skargę kasacyjną. Do skargi kasacyjnej załączył pismo, wraz z potwierdzeniem nadania, w którym zwracał się do L. U. o podpisanie pełnomocnictwa.

Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2007 r. Sąd, na podstawie art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a.") odrzucił skargę kasacyjną, która została wniesiona po upływie terminu do jej złożenia.

Na ww. postanowienie Sądu skarżący pismem z dnia 20 grudnia 2007 r. wniósł zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Następnie pismem z dnia 24 grudnia 2007 r. pełnomocnik skarżącego r. pr. W. K. wniósł zażalenie na w/w postanowienie jednocześnie wnosząc o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od w/w wyroku.

W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik wskazał na trudności ze skontaktowaniem się ze skarżącym. Ponadto wskazał, że nie otrzymał koperty z datą doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem. Dodatkowo podniósł, że zapoznając się z aktami sprawy 8 i 17 listopada 2007 r. nie znalazł lub nie zauważył "zwrotki" potwierdzającej doręczenie skarżącemu odpisu wyroku z uzasadnieniem. Kolejno pełnomocnik stwierdził, iż w dacie wniesienia skargi kasacyjnej nie wiedział o upływie terminu do jej wniesienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje;

Stosownie do treści art. 86 i 87 p.p.s.a. uchybiony termin (w tym również do złożenia skargi kasacyjnej) należy przywrócić, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: strona wystąpi z wnioskiem o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, dokonując jednocześnie czynności, dla której określony był termin (w tym wypadku wniesie skargę kasacyjną), we wniosku zostaną uprawdopodobnione okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu, a uchybienie powoduje dla strony ujemne skutki w zakresie postępowania sądowego.

Sformułowanie "łącznie" oznacza, że w sytuacji, gdy którakolwiek z wymienionych wyżej czterech przesłanek nie zostanie spełniona, zasadnym byłoby wydanie orzeczenia odmownego.

Natomiast zgodnie z dyspozycją art. 88 p.p.s.a. spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Wniosek zaś jest spóźniony, jeżeli został wniesiony po upływie siedmiodniowego terminu przewidzianego w art. 87 § 1. Termin ten liczy się od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, a nie od daty, w której strona dowiedziała się o uchybieniu terminu.

Oceniając zaś podane przez pełnomocnika skarżącego okoliczności uznać należy, że w niniejszej sprawie przyczyną uchybienia terminu do złożenia skargi kasacyjnej był warunek wynikający z art. 175 p.p.s.a., a mianowicie powinność sporządzenia skargi kasacyjnej przez profesjonalnego pełnomocnika. Skarżący nie mógł spełnić w/w warunku, gdyż znajdował się w trudnej sytuacji materialnej, co w konsekwencji skutkowało przyznaniem skarżącemu prawa pomocy m.in. w zakresie ustanowienia radcy prawnego. Tymczasem zgodnie z załączonymi do akt sprawy wnioskami (k – nr 98 i k – nr 99 akt sądowych) w dniach 8 i 19 listopada 2007 r. r. pr. W. K. zapoznał się z aktami sprawy, co potwierdził na wnioskach. Następnie w dniu 30 listopada 2007 r. za pośrednictwem urzędu pocztowego r. pr. W. K. wniósł skargę kasacyjną, którą postanowieniem z dnia [...] grudnia 2007 r. Sąd odrzucił z uwagi na uchybienie terminu do jej złożenia.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, zdaniem Sądu wskazana przez pełnomocnika przyczyna uchybienia terminowi do złożenie skargi kasacyjnej przestała istnieć najpóźniej w dniu 8 listopada 2007 r., tj. w dniu, w którym pełnomocnik wykonał pierwsze czynności przed tut. Sądem w imieniu skarżącego, a mianowicie zapoznał się z aktami sprawy. Zaznaczyć należy, iż w tym dniu pełnomocnik zapoznał się z materiałem dowodowym zgromadzonym w aktach sprawy do karty nr 97 akt sądowych oraz z aktami administracyjnymi. Natomiast zwrotne potwierdzenie odbioru odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem znajduje się w aktach sprawy jako karta o nr 71. Zatem, w ocenie Sądu, pełnomocnik przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o dacie doręczenia uzasadnienia, a tym samym podjąć stosowne działania pozwalające skutecznie wnieść skargę kasacyjną, tj. złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej w ustawowym terminie. Jednakże stosowny wniosek pełnomocnik złożył dopiero po otrzymaniu postanowienia o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

W związku z powyższym w niniejszej sprawie siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu zaczął biec od dnia 8 listopada 2007 r. Tym samym w/w termin upłynął dnia 15 listopada 2007 r. (czwartek). Natomiast pełnomocnik skarżącego niniejszy wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej złożył dnia 27 grudnia 2007 r. – zgodnie z datą widniejącą na kopercie – zatem z uchybieniem terminu do jego złożenia.

Jednocześnie Sąd wyjaśnia, iż ze względu na nie spełnienie przez stronę skarżącą warunku terminowego złożenia przedmiotowego wniosku bezcelowa jest w świetle art. 88 p.p.s.a. ocena pozostałych trzech przesłanek przywrócenia terminu.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 88 oraz art. 86 § 1 i art. 87 § 1, 2 i 4 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

IIISa/Wa 293 /07

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z [...] czerwca 2007 r. sygn. III SA/Wa 293/07, oddalił skargę L. U. – zwanego dalej "skarżącym" – na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z [...] grudnia 2006 r. Wyrok, wraz z uzasadnieniem, został doręczony skarżącemu 28 lipca 2007 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, dołączonego do akt sprawy.

Postanowieniem z [...] sierpnia 2007 r. Sąd przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego.

Pismem z 24 września 2007 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych wyznaczyła r. pr. W. K. pełnomocnikiem z urzędu w sprawie.

W dniach 8 i 19 listopada 2007 r. r. pr. W. K. zapoznał się z aktami sprawy, co potwierdzono na kartach nr 98 i 99 akt sądowych.

W dniu 30 listopada 2007 r. r. pr. W. K. wniósł skargę kasacyjną. Do skargi kasacyjnej załączył pismo, wraz z potwierdzeniem nadania, w którym zwracał się do L. U. o podpisanie pełnomocnictwa.

Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2007 r. Sąd, na podstawie art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a.") odrzucił skargę kasacyjną, która została wniesiona po upływie terminu do jej złożenia.

Na ww. postanowienie Sądu skarżący pismem z dnia 20 grudnia 2007 r. wniósł zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zażalenie na ww. postanowienie wniósł, pismem z dnia 24 grudnia 2007 r., także pełnomocnik skarżącego r. pr. W. K., jednocześnie wnosząc o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od w/w wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje;

Zgodnie z przepisem art. 194 § 1 pkt 8 p.p.s.a., zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego, którego przedmiotem jest odrzucenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny zażalenia. Natomiast zgodnie z art. 194 § 4 p.p.s.a. zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego, a w sprawach podatkowych doradcę podatkowego. Przepis art. 175 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

W ocenie Sądu, z powołanych przepisów jednoznacznie wynika, że niedopuszczalne jest wnoszenie zażalenia, przez osoby nie wymienione w art. 175 § 1 p.p.s.a., na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Odnosząc powyższe do rozpatrywanej sprawy Sąd zważył, iż zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia [...] grudnia 2007 r. odrzucające skargę kasacyjną zostało sporządzone osobiście przez skarżącego – a z akt sprawy nie wynika by był on adwokatem, radcą prawym, doradcą podatkowym czy też osobą wymienioną w art. 175 § 2 i § 3 p.p.s.a.– tak więc z naruszeniem przewidzianego powyżej rygoru sporządzenia jego przez profesjonalnego pełnomocnika. Sąd zauważa, że odpis postanowienia doręczono skarżącemu wraz z pouczeniem o konieczności jego sporządzenia przez profesjonalnego pełnomocnika.

Ponadto Sąd zwraca uwagę, iż skarżący jest reprezentowany przez wykwalifikowanego pełnomocnika, który również złożył zażalenie na przedmiotowe postanowienie. Zażalenie pełnomocnika zostanie przekazane do NSA celem jego rozpoznania.

Zgodnie z art. 178 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 powołanej ustawy, wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie, z innych przyczyn niedopuszczalne.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 178 w zw. z art. 175 § 1-3 oraz 197 § 2 p.p.s.a, postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt