drukuj    zapisz    Powrót do listy

607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi, Inne, Wojewoda, Umorzono postępowanie sądowe, SA/Sz 2374/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2005-04-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SA/Sz 2374/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2005-04-21 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2003-12-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Elżbieta Makowska
Grzegorz Jankowski /przewodniczący/
Maria Mysiak /sprawozdawca/
Symbol z opisem
607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Umorzono postępowanie sądowe
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 60
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grzegorz Jankowski Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Makowska Sędzia WSA Maria Mysiak /spr./ Protokolant st. sekr. sąd. Krzysztof Chudy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2005r. sprawy ze skargi T. G. na decyzję Wojewody [...] z dnia[...] . Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania uprawnienia do otrzymania ekwiwalentu za mienie pozostawione poza granicami kraju p o s t a n a w i a I. u m o r z y ć postępowanie sądowe, II. zwraca skarżącemu T. G. uiszczony wpis w kwocie [...] /[...]/ złotych

Uzasadnienie

Wojewoda [...] decyzją z dnia [...] r., Nr[...] , uchylił decyzję Starosty [...] odmawiającą stwierdzenia, że T. G., W. A. i J. G. posiadają uprawnienia do otrzymania ekwiwalentu za mienie pozostawione poza granicami kraju.

Skargę na powyższą decyzję, domagając się jej uchylenia, do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie wniósł T. G. w imieniu własnym oraz W. A. i J. G..

Na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2005 r. T. G. cofnął wniesioną skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny z w a ż y ł, co następuje:

Na podstawie art. 85 i art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271), w miejsce Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie utworzony został z dniem 1 stycznia 2004r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, który właściwy jest do rozpoznawania skarg wniesionych przed tą datą do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie w sprawach, w których postępowanie nie zostało zakończone. Sprawy rozpoznawane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Stosownie do art. 60 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Wobec cofnięcia skargi, nie znajdując podstaw do uznania tego cofnięcia za niedopuszczalne, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało postępowanie sądowe wywołane skargą umorzyć oraz zwrócić skarżącym uiszczony wpisu od skargi na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a tej ustawy.Powered by SoftProdukt