drukuj    zapisz    Powrót do listy

6550, Odrzucenie skargi, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Odrzucono skargę, I SA/Sz 299/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-06-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Sz 299/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2008-06-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Krystyna Zaremba /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6550
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Sędzia N S A – Krystyna Zaremba po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.B. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych p o s t a n a w i a: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Decyzją Nr [....] z dnia [...], wydaną w trybie odwoławczym, Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S. utrzymał w mocy decyzję Kierownika Biura Powiatu P. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odmawiającą M.K. przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych.

Decyzja organu II instancji została doręczona pełnomocnikowi skarżącego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu 17 marca 2008 r.

W dniu 17 kwietnia 2008 r. (data stempla pocztowego) skarżący M.K. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, za pośrednictwem Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W przypadku gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 83 § 2 powołanej ustawy).

Strona została pouczona o treści przepisu art. 53 § 1 powołanej ustawy przy doręczeniu decyzji Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S. z dnia [...] Nr [...]. Decyzja została doręczona pełnomocnikowi skarżącego w dniu 17 marca 2008 r. Termin do wniesienia skargi upływał więc w dniu 16 kwietnia 2008 r., który to dzień nie był dniem ustawowo wolnym od pracy.

Wobec tego, iż skarga została wniesiona w dniu 17 kwietnia 2008 r. a więc po upływie terminu przewidzianego do jej wniesienia, skargę należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Stosownie bowiem do treści wskazanego przepisu, sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.Powered by SoftProdukt