drukuj    zapisz    Powrót do listy

6091 Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami, Wodne prawo, Prezydent Miasta, Wskazano organ właściwy do rozpoznania sprawy, II OW 33/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OW 33/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-08-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-28
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Arkadiusz Despot-Mładanowicz
Bożena Walentynowicz /sprawozdawca/
Jerzy Bujko /przewodniczący/
Symbol z opisem
6091 Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom
643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami
Hasła tematyczne
Wodne prawo
Skarżony organ
Prezydent Miasta
Treść wyniku
Wskazano organ właściwy do rozpoznania sprawy
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 115 poz 1229 art. 29
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 15 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Bujko Sędziowie Sędzia NSA Bożena Walentynowicz /spr./ Sędzia del. WSA Arkadiusz Despot-Mładanowicz Protokolant Agnieszka Majewska po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy z wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. Ś. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta R. Ś. a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w R. Ś. w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie zalewania posesji wodami opadowymi postanawia: wskazać Prezydenta Miasta R. Ś. jako organ właściwy do rozpoznania sprawy K. i A. B. w przedmiocie zalewania ich posesji

Uzasadnienie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w R. wnioskiem z dnia [...] Nr [...], na podstawie art. 22 § 2 i § 3 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zwrócił się o rozstrzygnięcie negatywnego sporu kompetencyjnego poprzez wskazanie Prezydenta Miasta R. jako organu właściwego do rozpatrzenia pisma K. i A. B..

Z akt sprawy wynika, że Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta R., działający z upoważnienia Prezydenta Miasta R ., na podstawie art. 65 k.p.a., postanowieniem z dnia [...] przekazał Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w R. pismo K. B i A B , w którym wnoszący skierowali do Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w R. prośbę o pomoc i skuteczną interwencję w sprawie zalewania ich posesji wodami opadowymi spływającymi z terenu sąsiedniej nieruchomości tj. utwardzonego terenu centrum handlowego [...] powstałego w roku [...] w ich sąsiedztwie.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w R. nie podzielając poglądu Prezydenta Miasta R., w uzasadnieniu wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z [...] wskazał, że zgodnie z art. 19 k.p.a organy administracji publicznej przestrzegają swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Zgodnie z art. 20 k.p.a. właściwość rzeczową organu administracji publicznej ustala się według przepisów o zakresie jego działania. W przypadku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zakres ten został określony w art. 83 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Analiza powyższych norm prawnych wykazuje, że zagadnienia dotyczące zmiany stanu wód na gruncie nie należą do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Natomiast należą do właściwości Prezydenta Miasta, na co, zdaniem wnioskującego, wyraźnie wskazuje art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

W odpowiedzi na wniosek o rozpatrzenie sporu kompetencyjnego, Prezydent Miasta R. wskazał, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w R. prowadził w [...]. postępowanie administracyjne w celu określenia działań zmierzających do rozwiązania problemu powstałego w związku z budową Centrum Handlowego, która spowodowała zmianę niwelety terenu w stosunku do parceli Państwa B . Zdaniem Prezydenta Miasta R. powodem wystąpienia szkody na gruntach sąsiednich spowodowanej przez wody spływające z terenu Centrum Handlowego [...] jest wadliwe zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji przez właściciela obiektu. Zdaniem Prezydenta nie ma zatem podstaw do rozpatrywania sprawy w aspekcie art. 29 ust. 3 Prawa wodnego. Zgodnie zaś z art. 66 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego właściwy organ w drodze decyzji winien nakazać usunięcie nieprawidłowości, a w myśl art. 83 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane właściwy jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Ustosunkowując się do powyższego pisma Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w R. stwierdził, że decyzją z dnia [...] nakazał inwestorowi rozbiórkę samowolnie wykonanego na działce G. K., nr geodezyjny [...], końcowego odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz jej wykonanie zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, tym samym organ wskazał, że nie ma możliwości wydania decyzji na podstawie art. 66 ustawy - Prawo budowlane.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Istota sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta R., a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w R., który ma charakter sporu negatywnego, polega na ustaleniu przepisów prawa materialnego, stanowiącego podstawę ustalenia właściwości organu do rozstrzygnięcia sprawy małż. B .

Z pisma złożonego przez nich do Urzędu Miasta R. wynika, iż problem zgłoszony wymagający rozstrzygnięcia - to zalewanie ich posesji wodami opadowymi spływającymi z posesji sąsiedniej, tj. terenu Centrum Handlowego [...] w R.

W odpowiedzi na wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, Prezydent Miasta R. podniósł, że już w [...] Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadził postępowanie administracyjne w celu rozwiązania problemu związanego z realizacją Centrum Handlowego i skutków tego w postaci zmiany "niwelety" terenu w stosunku do nieruchomości małż. B .

Zauważyć należy, iż małż. B. podnoszą w piśmie, że na ich działce nastąpiła zmiana stosunków wodnych polegająca na zalewaniu ich posesji, po realizacji budowy Centrum Handlowego.

Obowiązki właścicieli wody oraz właścicieli innych nieruchomości "Zawiera rozdział 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 z 2005 r., poz. 2019 ze zm.).

Art. 29.1. ww. ustawy stanowi, że właściciel gruntu, o ile przepisy nie stanowią inaczej nie może:

1) zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu - ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

2) odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.

Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na gruntu sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może w drodze decyzji nakazać właścicielowi przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.

Przepis ust. 3 art. 29 prawa wodnego expressis verbis określa organ kompetentny do rozpoznania sprawy zalewania nieruchomości sąsiedniej wodami opadowymi - jak w sprawie niniejszej. Organem tym jest Prezydent Miasta R.

Bez znaczenia zaś pozostaje okoliczność z jakich przyczyn dochodzi do wyrządzania szkody na działce sąsiedniej z powodu zmiany stosunków wodnych na gruncie właściciela. Właściciel ten zawsze zobowiązany jest to usunięcia zmian w odpływie wody (art. 29 ust. 2 prawa wodnego).

Z powyższych względów Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 15 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt