drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, III SA/Wa 1718/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 1718/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-11-05 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-09-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Lidia Ciechomska-Florek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 3 art. 161 par. 2 art. 54 par. 3 art. 225
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2002 nr 163 poz 1349 par. 14 ust. 2 pkt 1 lit. c
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Lidia Ciechomska – Florek, , , po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. Sp. z o.o. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lipca 2007 r. Nr [...] w przedmiocie nieuznania zarzutów wierzyciela w sprawie niedopuszczalności egzekucji administracyjnej i zastosowania środka egzekucyjnego postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej w W. na rzecz strony skarżącej kwotę 340 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego; 3. zwrócić stronie skarżącej nadpłacony wpis od skargi w wysokości 400 zł ( słownie: czterysta złotych).

Uzasadnienie

I. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (Skarżąca w niniejszej sprawie) pismem z dnia 20 sierpnia wniosła skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W.z dnia [...] lipca 2007 r. Nr [...] w przedmiocie nieuznania zarzutów wierzyciela w sprawie niedopuszczalności egzekucji administracyjnej i zastosowania środka egzekucyjnego W skardze wniosła o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji oraz o zasądzenie kosztów postępowania sądowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w W. wraz ze skargą, odpowiedzią na skargę i aktami sprawy przekazał Sądowi swoje postanowienie z dnia [...] września 2007 r. Nr [...], wydane na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., dalej powoływanej jako "p.p.s.a."), w którym uchylił w całości ww. postanowienie z dnia 4 lipca 2007 r. Przedmiotowe postanowienie zostało doręczone pełnomocnikowi Skarżącej w dniu 29 września 2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe z przyczyn innych niż wskazane w pkt 1 i 2 tego paragrafu. Jedną z okoliczności uzasadniających umorzenie postępowania sądowego na podstawie powołanego przepisu jest uwzględnienie skargi przez organ na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a. Postanowienie wydane w tzw. trybie autokontroli stanowi o usunięciu przedmiotu sporu między stronami postępowania, najczęściej poprzez wyeliminowanie zaskarżonego aktu lub czynności z obrotu prawnego.

W rozpoznawanej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w W. uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu pierwszej instancji oraz umorzył postępowanie pierwszej instancji, wskazując iż czyni to w ramach uwzględnienia w całości skargi. Wydane postanowienie stanowi nowe rozstrzygnięcie w sprawie administracyjnej i zawiera pouczenie o możliwości jej zaskarżenia do sądu. Tym samym należało uznać, że prowadzenie postępowania przed tutejszym Sądem w sprawie kontroli legalności postanowienie z dnia 4 lipca 2007 r., stało się bezprzedmiotowe.

W tych warunkach, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 w zw. z art. 54 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w pkt 1 sentencji.

O zwrocie kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, orzeczono na podstawie art. 209, art. 201 § 1, art. 205 § 2 i § 4 p.p.s.a. w związku z § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. 163, poz. 1349).

O zwrocie nadpłaconego wpisu sądowego orzeczono na podstawie art. 225 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt